หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: iaorasa ที่ 15 ก.พ. 20, 12:33 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชการ
เริ่มกระทู้โดย: iaorasa ที่ 15 ก.พ. 20, 12:33 น
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ผู้วิจัย      นางสาวอังคะนา จันทร์โสม
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

   การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยช ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/752)เพื่อวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยช ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี3) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562จำนวน 6คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยของการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)  แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาจำนวน15 แผน  2) แบบทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีจำนวน ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน
10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t–test) 

ผลการวิจัยพบว่า
         1.  ประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีประสิทธิภาพ76.79/76.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
         2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีค่าเท่ากับ 0.6316 แสดงว่าเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี มีความก้าวหน้าทางการเรียน 0.6316 คิดเป็นร้อยละ 63.16
         3.  เด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01