หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: ผลการจัดกิจกรรม ที่ 12 ก.พ. 20, 14:07 น

ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ


กระทู้: ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ
เริ่มกระทู้โดย: ผลการจัดกิจกรรม ที่ 12 ก.พ. 20, 14:07 น
การเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้หรือการทำงานของสมองทางธรรมชาติ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมองในแต่ละวัยและการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ของสมองก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตมแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ (1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง จำนวน 20 แผน พร้อมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองจำนวน 12 คน ใช้เวลาสอนแผนละ 30 นาที (2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นแบบทดสอบชนิดรูปภาพ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษา และแบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ชนิดรูปภาพ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21-0.74 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation) สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Wilcozon Signed Ranks Test)
   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง มีประสิทธิภาพ 85.83/88.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง มีค่าเท่ากับ 0.7065 คิดเป็นร้อยละ 70.65 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain Learning) มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์การเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ