หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: inNoVaJK ที่ 17 พ.ย. 19, 22:21 น

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


กระทู้: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เริ่มกระทู้โดย: inNoVaJK ที่ 17 พ.ย. 19, 22:21 น
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ผู้วิจัย           นางวรรณา ทองเหล้า
            โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย   2561

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) บทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหาร 4 ภาค เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ค่าความยาก ระหว่าง 0.02 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.70 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า          5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่าที  t – test

ผลการวิจัย พบว่า
   1. สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และความต้องการในการพัฒนาผลการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้สอน มีความเห็นว่า หน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหาที่สุดในการเรียนวิชางานบ้าน คือ เรื่อง อาหาร 4 ภาค นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการสื่อการเรียนรู้ เรื่องอาหาร 4 ภาค ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เนื่องจากสามารถใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับกลุ่ม ได้ฝึกทำกิจกรรมซ้ำบ่อยๆ จน  มีความเข้า เกิดทักษะและมีความคงทนในการเรียนรู้ ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนส่วนใหญ่ มีความต้องการมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล และมีช่องทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างหลากหลาย   
   2. บทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.00/87.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องอาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก