หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างฯ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: thanakorn8128 ที่ 10 ก.พ. 22, 08:57 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างฯ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างฯ
เริ่มกระทู้โดย: thanakorn8128 ที่ 10 ก.พ. 22, 08:57 น
ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ผู้รายงาน      นายธนากร รัฐถาวร
ปีการศึกษา  2563
                                                      บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนเทศบาล  ๕  สีหรักษ์วิทยา สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Evaluation Model)   การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล  ๕ สีหรักษ์วิทยา จำนวน 60 คน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๕ สีหรักษ์วิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 902 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวม การประเมิน โครงการสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  วิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมิน โครงการสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ในภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก ตามความคิดเห็นของทั้งครูและนักเรียน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อจำแนกตามแต่ละด้านของโครงการคือ  ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ปรากฏว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นทั้งของครูและนักเรียน