หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: thasani ที่ 21 ม.ค. 21, 00:52 น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: thasani ที่ 21 ม.ค. 21, 00:52 น
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้
      ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
      โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ   
ชื่อผู้วิจัย นายนริศ เชื้ออ่ำ
ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 249 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 44 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 100 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test (dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรมีการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการเรียนการสอนที่นักเรียนมีโอกาสเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยใช้รูปแบบ “APDT Model” มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge : A)  2) นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present new Information : P) 3) การเรียนหลากหลาย (Differentiated Learning : D)  4) การถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation : T)  ส่วนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรูปแบบ “APDT Model” มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน การเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมพบว่า คะแนนก่อนอบรมเท่ากับ 6.55 และหลังอบรมมีคะแนนเท่ากับ 16.36 เมื่อเปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยของครูหลังการอบรม ภาพรวมพบว่า ครูมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก
4. การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ       
    1) ประเมินทักษะครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
    2) ประเมินทักษะการทำโครงงานของนักเรียน ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
    3) ประเมินพฤติกรรมตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
  4) ประเมินความพึงพอใจ
      (1) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
      (2) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก