หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 17 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 15 ส.ค. 20, 22:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย   พีรพล เพื่อตนเอง
สังกัด   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย  เทศบาลตำบลสบปราบ   จังหวัดลำปาง
ปีการศึกษา2562

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรม        การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา            เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค จิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน 1 ห้องเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม  2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา 3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ และ 6) แบบสำรวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าทีและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ
ผลการศึกษาพบว่า
   1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาเรื่อง การเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทย เวลา 22 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 1) มาตราแม่ ก กา 2) มาตราแม่กง 3) มาตราแม่กม 4) มาตราแม่เกย  5) มาตราแม่เกอว 6) มาตราแม่กก 7) มาตราแม่กบ 8) มาตราแม่กน และ 9) มาตราแม่กด สำหรับองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญ มีดังนี้ ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คำนำ คำชี้แจง สารบัญ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนำ ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝน ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบย่อย และขั้นที่ 7 ขั้นประเมินและยกย่องผลสำเร็จ
   2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.37 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.10 แสดงว่า ประสิทธิภาพ 83.37/82.10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
   3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 24 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 22 ชั่วโมง จำนวน 10 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับการทดลองนั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 ชุด ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งเมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝน และให้ความสนใจในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ จึงส่งผลทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น
   4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้
      4.1 ผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
      4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี    ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับดี ในทุกด้าน เรียงตามลำดับ คือ    ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านประโยชน์ที่ได้รับและด้านบรรยากาศในการเรียนรู้และให้นักเรียนเขียนแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนจะชอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป และเข้าใจง่าย เนื่องจากระดับความยากง่ายมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน รวมถึงมีบรรยากาศในชั้นเรียนที่สนุกสนาน ตลอดจนครูผู้สอนสามารถทำให้การเขียนสะกดคำในวิชาภาษาไทย จากเรื่องยากให้เป็นที่เข้าใจของนักเรียนได้ง่ายขึ้น จะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นตามลำดับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม