หน้า: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 36

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การรายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆในประเทศและต่างประเทศ โดยคุณจูและคุณดิส  (อ่าน 21463 ครั้ง)
Guest
ความหมาย
เรทกระทู้
« ตอบ #720 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

q*061 สื่อสาร (Communication) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน Communicate ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communicate ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า Make Common หมายถึง ทำให้มีสภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายที่ตรงกับธรรมชาติของการสื่อสาร คือ การทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตรงกัน กล่าวคือ มนุษย์มีการสื่อสารซึ่งกันและกันก็เพื่อเข้าใจให้ตรงกันนั้นเอง ดังนั้นการนิยามความหมายคำว่า การสื่อสารจึงเป็นการนิยามที่ตั้งอยู่บนรากฐานของรากศัพท์เดิม คือ ความเข้าใจร่วมกัน (สมควร กวียะ บ.ป.ป.2)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2530, น.825) ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารหมายถึง การนำหนังสือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้อีกหลายคน ดังนี้ จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) กล่าวว่า “การสื่อสาร” คือ การแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ด้วยการใช้สัญลักษณ์และระบบสาร (message system) หรือ เบเรลสันและสตายเนอร์ (Berelson & Steiner) นิยามการสื่อสารว่าเป็น “พฤติกรรม” (act) หรือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ทักษะ ฯลฯ โดยการใช้สัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นคำพูด หนังสือ ภาพ ตัวเลข กราฟ ฯลฯ (พัชนี เชยจรรยา, 2538, น.3)

ชาร์ล อี ออสกูด (Charles E.Osgood) ให้คำนิยามการสื่อสารว่า “โดยความหมายอย่างกว้าง การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อระบบหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งสารมีอิทธิพลเหนืออีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง โดยอาศัยวิธีการควบคุมสัญญาณต่างๆ ที่สามารถส่งออกไปตามสื่อ (Charles E.Osgood, A Vocabulary for Talking about Communication)

คล็อด แชนนอน และวอร์แรน วีเวอร์ (Claude Shanon and Warren Weaver) กล่าวถึงการสื่อสารว่า “คำว่าการสื่อสาสร ในที่นี้มีความหมายกว้างคลุมไปถึงวิธีการทั้งหมดที่ทำให้จิตใจของบุคคลหนึ่งกระทบจิตใจของอีกคนหนึ่งมีผลกระทบจิตใจของอีกคนหนึ่ง การปฏิบัติได้รวมไปถึงพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ได้แก่ การเขียน การพูด ดนตรี ศิลปรูปภาพ การละคร ระบำ ในบางกรณี อาจใช้นิยามการสื่อสารที่กว้างกว่านี้ก็ได้ โดยการสื่อสาร หมายถึง การปฏิบัติทั้งหลายเพื่อให้กลไกลอย่างหนึ่ง (เช่น เครื่องมืออัตโนมัติสามารถบอกตำแหน่งเครื่องบินและสามารถคำนาณบอกตำแหน่งของเครื่องบินในเวลาอนาคตได้) ทำให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อกลไกอีกอย่างหนึ่งได้ (เช่น จรวดนำวิถี ขับไล่เครื่องบิน) (ยุพา สุภากุล, 2540, น.4X

วิลเบอร์ ชแรม์ม (Wibur Schramm) กล่าวว่าการสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนสัญญาณข่าวสารระหว่างบุคคล….ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของมนุษย์ (Wibur Schramm and Donald F.Roberts, 1971 : p13)

พัชนี เชยจรรยา และคณะได้สรุปความหมาย นิยาม ของการสื่อสารไว้กว้างๆ ดังนี้

1. การสื่อสารเป็นพฤติกรรม (act) หรือกระบวนการ (process)

นักวิชาการบางกลุ่มนิยามการสื่อสารเป็นเพียงพฤติกรรมหนึ่งๆ ที่สามารถสื่อความหมายหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ขณะที่บางกลุ่มมองว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดสาร (message) จากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง

2. การสื่อสารจะต้องกระทำขึ้นอย่างตั้งใจหรือไม่

นักวิชาการบางท่าน เช่น มิลเลอร์ (Miller) กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น ควรมุ่งสนใจเฉพาะสถานการณ์สื่อสารซึ่งผู้ส่งสาร (sender) มีเจตจำนง (conscious intent) ที่จะถ่ายทอดสารให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสารในทางหนึ่งทางใดฉะนั้น การที่คนหนึ่งเดินใจลอยจึงไม่ใช่การสื่อสาร แม้ว่าผู้พบเห็นสามารถตีความหมายหรือรู้สึกอะไรบางอย่างต่อการแสดงออกนั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักทางพุทธศาสนาว่าสื่อสารใดที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ เรียกว่า “อุบัติเหตุ” หรือเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้น

3. การสื่อสารกระทำโดยผ่านภาษา (language) อย่างเดียวหรือไม่

คำนิยามส่วนมากที่พบทางนิเทศศาสตร์เน้นการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งอาศัยภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่เรียกว่า วัจนภาษา (verbal language) หรือภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำหรือหนังสือ แต่เป็นสิ่งอื่นๆ ซึ่งสามารถแสดงความหมายได้ เช่น การแสดงกิริยาท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า “อวัจนภาษา” (nonverbal language) ขณะที่มีนักวิชาการบางกลุ่ม เช่น วอร์เรน ดับบลิว วีเวอร์ (Warren W.Weaver) รวมเอาดนตรี ภาพ การแสดง และวัตถุสิ่งของอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์เข้าไว้ในนิยามของการสื่อสารด้วย

จากข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้ส่งสารไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน รหัส สัญลักษณ์ ตลอดจนกริยาท่าทางต่างๆ ผ่านสื่อไปยังผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารทำการสื่อสารโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
สื่อสารที่ดี!
เรทกระทู้
« ตอบ #721 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061ความหมายของการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดข้อมูลอันได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึก
ทัศนคติ หรือเนื้อหาสาระต่างๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจากบุคคลไปสู่บุคคล หรือจากบุคคลไปสู่กลุ่ม หรือจากกลุ่มไปสู่กลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจ การชักจูงใจหรือมุ่งให้ความรู้หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
ประสงค์

จุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารกันในแต่ละระดับ ย่อมมีจุดหมายที่แตกต่างกันไป โดยภาพรวมแล้ว การติดต่อสื่อสารมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1.เพื่อรับและส่งข่าวสารด้านต่างๆ สำหรับผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันโดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 2.เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ สร้างกำลังใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องกัน และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
3.เพื่อรับ ส่ง ความรู้สึกที่ดี และมุ่งรักษามิตรภาพต่อกัน

องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. ผู้ส่ง
2. ผู้รับ
3. ข่าวสาร/ข้อมูล
4. วิธีการติดต่อสื่อสาร
การสื่อสาร มี 2 ลักษณะ คือ วัจนสาร หมายถึง การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้วาจา ที่เรียกว่า
อวัจนสาร
องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร •1. ผู้ส่งสาร • หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการส่งข่าวสาร/ข้อมูลให้ผู้รับสารโดยมีวัตถุประสงค์ วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และลักษณะของผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันในด้านภาษา วัฒนธรรม ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ และระดับความรู้
ซึ่งผู้ส่งสาร พึงตระหนักถึงการเลือกโอกาสและวิธีการที่เหมาะสมที่เอื้อให้ผู้รับสารเข้าใจและตอบสนองได้ง่าย

2.ข่าวสาร/ข้อมูล • ส่วนประกอบของข่าวสาร ข้อมูล มิใช่เป็นเพียงถ้อยคำ หรือภาษาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง โอกาส
ช่วงเวลา อารมณ์ ความรู้สึก โดยเฉพาะระดับเสียง มักเป็นตัวบอกภาวะทางอารมณ์ของผู้ติดต่อว่าเป็นความพอใจ โกรธ
ไม่พอใจ หรือเศร้าใจ เป็นต้น • นอกจากนั้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในของบุคคลที่สำคัญ อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น การจัดทำข่าวสาร/ข้อมูล พึงพิจารณาถึงความชัดเจนที่จะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจและตอบสนองได้ง่าย

3.วิธีการติดต่อสื่อสาร • วิธีการติดต่อสื่อสารจัดเป็นเครื่องมือที่จะนำข่าวสาร/ข้อมูลไปยังผู้รับสาร มีทั้งวิธีการติดต่อที่ไม่ใช้วาจา (Non-Vernal communication) หรืออวัจนสาร และวิธีการติดต่อที่ใช้วาจา (Verbal communication) หรือวัจนภาษา ผู้ส่งสารที่ดี พึงเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับลักษณะและธรรมชาติของผู้รับสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คือ มีความเข้าใจตรงกัน

4.ผู้รับสาร • อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับข้อมูล/ข่าวสาร และตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร ฉะนั้นจึงพึงระมัดระวังการแปลความหมายว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง (fact) ส่วนใดเป็นความรู้สึก (feeling) ส่วนใดเป็นความคิดเห็น (thinking or opinion) และสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งข่าวสารได้ ซึ่งอาจจะบอกกล่าวถึงการรับข่าวสาร/ข้อมูล ตรวจสอบความเข้าใจ หรือแสดงความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น ย่อมเพิ่มคุณภาพของการติดต่อสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น

รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
รูปแบบโดยทั่วไปในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มี2แบบ ได้แก่
แบบที่ 1 การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การที่ผู้ส่งสารได้แจ้ง หรือเสนอข้อมูลให้ผู้รับทราบ เพ่อแนะนำ บอกกล่าว หรือสั่งให้ปฏิบัติการ ซึ่งฝ่ายรับจะไม่มีโอกาสได้สอบถาม หรือปรึกษาหารือกับผู้ส่งสารเลย
แบบที่ 2 การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เป็นการติดต่อสื่อสาร ทำความเข้าใจกัน โดยมีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพบปะ ชี้แจง ทำการตกลง ทบทวนความเข้าใจ

แนวทางในการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม
การที่บุคคลใช้ติดต่อสื่อสารกัน มีมากมายหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เวลาและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกัน ผู้ที่ต้องการติดต่อสัมพันธ์กันพึงพิจารณาและเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ ดังนี้ •1.ติดต่อกันทางความคิดและความรู้สึก • บุคคลทั่วไปต้องการถ่ายทอดทางความคิดถึงกันเสมอ การถ่ายทอดกันทางความคิด สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความต้องการ ประการที่สอง ความคิดที่ชัดเจนมีผลต่อการถอดรหัสของความคิดที่ส่งมาอย่างถูกต้อง

2.ติดต่อกันทางพฤติกรรมหรือการกระทำ • มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำพูด ภาษากายและการแสดงออกทางท่าทาง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้เข้าใจมากขึ้น •3. ติดต่อกันทางการสังเกต • การสังเกต เป็นส่วนของการรับรู้ ผู้ที่มีประสบการณ์มักจะสามารถรับรู้สาระการสื่อสารให้ครบถ้วน ผู้ที่ขาดประสบการณ์มักจะโน้มเอียง ที่จะแปลผลตามที่ตนรับรู้

4. ติดต่อกันทางการพูดสนทนา • ความหมายของคำหรือเนื้อหาสาระ มีความสำคัญต่อการติดต่อทางการพูด ดังนั้นจึงควรพูดหลังคิด คิดเสียก่อนที่จะพูด สื่อสาร ไปยังผู้อื่น •5. ติดต่อกันด้วยการฟัง • ผู้ฟังที่ดี ควรให้ความใส่ใจ สนใจผู้พูด และ ตั้งใจฟัง โดยพยายามเข้าใจข้อมูลต่างๆที่ผู้พูดสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นวัจนสาร หรืออวัจนสาร

แนวการประเมินประสิทธิภาพของ
การติดต่อสื่อสาร
เป็นลักษณะที่เป็นการติดต่อสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการดังนี้
1.มีความชัดเจน การทำให้เกิดความชัดเจน หมายถึง การ ระมัดระวัง ในการเลือกภาษา หรือถ้อยคำ หรือข้อความที่จำ เป็น และช่วยในการแปลความ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ระบุผู้ที่เกี่ยวข้อง เวลา สถานที่ เหตุผล เป็นต้น

2..มีความสมบูรณ์ การติดต่อสื่อสารที่มีความสมบูรณ์ เป็นความพยายามทำให้การถ่ายทอดครบถ้วนตามที่ต้องการ ให้ผู้รับเข้าใจ ได้แก่ การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา •3..มีความกะทัดรัด (Conciseness) เป็นการจัดทำข่าวสารที่มีความจำเป็น จะให้เห็นประเด็นสำคัญชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจสับสน

4. เป็นรูปธรรม (Concreteness) เป็นการติดต่อสื่อสารที่แสดงให้เห็นเป็นจริงได้มิใช่อยู่ในจิตนาการ หรือเป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้น กล่าวคือ ควรสื่อสารกันบนพื้นฐานของความเป็นจริง ง่ายต่อการเข้าใจ •5.มีความถูกต้อง (Correctness) เป็นการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริงไม่บิดเบือน หรือขาดตกสูญหาย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
การใช้อินเตอร์เน็ท
เรทกระทู้
« ตอบ #722 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061ประโยชน์และโทษ


ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แกผู้ใช้บริการ ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ ไม่ได้เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยตรง จึงทำให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

1.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1.สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วโลก

2.สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เสมือนกับเราไปนั่งอยู่ที่ห้องสมุดขนาดใหญ่ได้ข้อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

3.เปรียบเสมือนเวที่ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ภายในห้องสนทนา(chat room) และกระดานข่าว(Web room) เป็นการเปิดโลกกว้างและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่น่าสนใจ

4.สามารถติดตามเคลื่อนไหวจากข่าวสารทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

5.สามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องหาที่จัดตั้งร้านหรือพนักงานบริการ แต่สามารถทำการค้าได้ด้วยตัวเองคนเดียว

6.สามารถซื้อสินค้า โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ การชำระเงินก็สะดวก เช่น ชำระผ่านบัตรเครดิต การหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

7.สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) เป็นการส่งจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้ว ยังส่งบัตรอวยพรในเทศการต่างๆได้อีก

8.สามารถอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ และเรื่องราวต่างๆได้ฟรีเหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง

9.สามารถติดประกาศข้อความต่างๆที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบได้ เช่น ประกาศขายบ้าน ประกาศสมัครงาน ประกาศขอความช่วยเหลือ

10.มีของฟรีอีกมากมายที่สามารถใช้บริการได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูหนัง เกม

2. โทษของอินเทอร์เน็ต

1.อินเทอร์เน็ตเป็นเครืข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการ เป็นเวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้ามาเขียนข้อมูล หรือติดประกาศต่างๆโดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่

2.เกิดปัญญาหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือรูปภาพมารวบรวมขาย หรือเป็นปัญหาอย่างยิ่งคือ การตัดต่อภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพแบบอนาจารหรือเสียหายได้

3.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม เพราะการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่น การล่อล่วงหญิงไปในทางที่ไม่ดี การก่อคดีข่มขืน เนื่องจากเว็บไซต์โป๊

4.ก่อให้เกิดปัญหาการหมกหมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์ จนทำให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองเเละสังคมได้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
สื่อสารที่ดี!
เรทกระทู้
« ตอบ #723 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064จุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารกันในแต่ละระดับ ย่อมมีจุดหมายที่แตกต่างกันไป โดยภาพรวมแล้ว การติดต่อสื่อสารมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

1.เพื่อรับและส่งข่าวสารด้านต่างๆ สำหรับผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันโดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

2.เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ สร้างกำลังใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องกัน และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

3.เพื่อรับ ส่ง ความรู้สึกที่ดี และมุ่งรักษามิตรภาพต่อกัน q*064

ส่งถึงใครคนหนึ่งที่อยู่แดนไกล จำกันได้หรือไม่ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อสังคมไทยและสังคมโลก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดเพื่อสื่อสารไทย!
เรทกระทู้
« ตอบ #724 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 เมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการสื่อสารที่ดีแล้ว เราก็ต้องมาพูดถึงผู้อำนวยการสร้างหนัง ละคร ต่าง ๆ ว่าต้องการสื่อสารที่ดีไปยังผู้รับชมรายการว่าจะได้รับสาระประโยชน์กันอย่างไร ยกตัวอย่าง การที่เราได้เห็นการแข่งขันในเรื่องการขับร้องเพลงและมีการคอมเม้นต์ของกรรมการที่จะสรรหาคนเข้าไปแข่งขันนั้น เราก็ได้รับรู้ถึงวิธีการคัดสรรผู้ที่ได้รับการเลือกเข้าไปนั้นจะต้องมีกลไกอย่างไร อันนี้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะเราก็จะได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการทางบ้านเช่นกันและทำให้รู้ว่ากรรมการท่านนั้นตัดสินถูกต้องตรงกับใจกับเราหรือไม่ หรือหากว่าผิดจากที่เราคิดนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะท้วงติงได้กระนั้นก็ด้วยการส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ทไปยังกรรมการท่านนั้น ๆ ได้คิดพิจารณากันได้ อย่างนี้เป็นการร่วมมือกันในอันที่จะช่วยเหลือให้รายการมีความเด่นดังและถูกต้องทุกประการต่อไป

อย่างเรื่องละครต่าง ๆ ที่นำมาให้ดูนั้นเป็นเรื่องที่ก็ต้องมีการคัดสรรคุณประโยชน์ว่าประชาชนเขาได้ดูนั้นเขาจะได้บทเรียนอันใด เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะให้ลอกเลียนแบบไหม เรื่องนี้ต้องพูดให้เด่นชัด และให้ผู้จัดละครควรจะมาพูดนำเสนอก่อนที่จะมีออกนำมาฉาย การแสดงหนังตัวอย่างมาให้รับชมนั้นบางทีก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะได้ ควรมาคุยกันมากกว่าสำหรับผู้จัดละครหรือผู้อำนวยการสร้างนั้นน่ะว่าผู้ชมจะได้รับประโยชน์อันใด มีคติสอนใจอันใดบ้างที่จะได้จากละครหรือหนังที่มาแสดงให้ดูนั้นว่าจะได้อะไร มิใช่มาแข่งขันในเรื่องนักแสดงต่าง ๆ นั้นคงไม่ใช่เป็นเพียงองค์ประกอบให้เรื่องน่าสนใจก็เท่านั้น แต่เนื้อหาย่อมสำคัญกระนั้นได้ ซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม่ที่จะสร้างสรรค์ละคร หนัง หรือว่ารายการใด ๆ ในทีวีนั้นให้มีสาระสำคัญในอันที่จะปลูกฝังในเรื่องความดีต่อเยาวชนไทยนั้นให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับผู้สร้างละคร หนัง หรือรายการนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระนั้นได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไทยสามัคคี!
เรทกระทู้
« ตอบ #725 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 ข้อสำคัญที่สุดก็คือ ความจริงใจ ข้อเท็จจริงของข้อมูลที่จะส่งไปยังประชาชนผู้รับข่าวสารนั้นจะต้องถูกต้องตรงกันและไปในทิศทางเดียวกันในทุกช่องของทีวีไทย หากมีช่องไหนที่เบี่ยงเบนประเด็นในความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากต้นฉบับนั้นไซร้ (ทีวีต้นแบบ ทีวีที่จะต้องแนบข่าวที่ถูกต้องส่งไปยังช่องต่าง ๆที่จะรับส่งกันต่อไป) ซึ่งในเรื่องทีวีต้นฉบับ หรือทีวีต้นแบบนี้จะต้องให้มีในช่องทีวีของไทย เสมือนการรับส่งข่าวสารจากต้นทางที่จะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่ส่งเชื่อมโยงในทุกช่องกระนั้นได้ ก็เปรียบเสมือย กบว. ในสมัยก่อนนั้นที่จะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอนั้นต่อไป ก็คือ ในเรื่องข่าวสารต่าง ๆ โฆษณาที่จะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลกระนั้นได้ เรื่องนี้จะต้องกำหนดเป็นกฎหมายที่จะต้องออกมากำกับให้ตรงกันระหว่างทุกช่องในทีวีเสรีที่จะเปิดให้ผู้ชมรับชมในประเทศไทย มิใช่ใครจะออกแบบอย่างไรก็ได้ เช่นนี้คงไม่ใช่ เพราะว่าก็จะเข้าตำราอีหรอบเก่าที่ว่าเกิดความวุ่นวาย ก็ขอนำเพลงนี้มาขยายอีกดีกว่าเผื่อว่าจะนึกถึงข้อนี้ให้จงได้

เพลง ไทยสามัคคี

อย่าเห็นแก่ตัวมัวพะวง
ลุ่มหลงริษยาไม่ควรที่
อย่าต่างคนต่างแข่งกันแย่งดี
อย่าให้ช่องไพรีที่มุ่งร้าย
แม้เราริษยากันและกัน
ไม่ช้าพลันจะพากันฉิบหาย
ระวังการยุยงส่งร้าย
นั่นแหละเครื่องทำลายสามัคคี
คณะใดศัตรูผู้ฉลาด
หมายมาดทำลายให้เร็วรี่
ก็ยุแยกให้แตกสามัคคี
เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบราณ
พราหมณ์ผู้เดียวรับใช้ไปยุแหย่
สาระแนยุญาติให้แตกฉาน
จนเวลาศัตรูจู่ไปราญ
มัวเกี่ยงกันเสียการ เสียนคร
ฉะนั้นไซร้ขอไทยจงร่วมรัก
จงร่วมสมัครสโมสร
เอาไว้เผื่อเมื่อมีไพรีรอน
จะได้สู้ดัสกรด้วยเต็มแรง q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
อย่ามายุ่งกับไทย!
เรทกระทู้
« ตอบ #726 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 17:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064เพลงไทยสามัคคี ทำให้เราคิดไปถึงเรื่องเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ที่แตกแยกกันนั้นจะต้องมีคนที่ไปยุแยงตะแคงรั่วกระนั้นต้องไปสืบดูว่าเป็นชนชาติใด ที่เข้าไปสาระแนทำให้เกาหลีเหนือและใต้แตกแยกกันนั้นได้ และยังมีความเพียรพยายามที่จะมาทำกับสยามประเทศไทย ไม่รู้ว่าจะเป็นอ้ายยอดมนุษย์หรืออ้ายซุปเปอร์แมน นี่แหละที่จะคิดสรรได้ หรือไม่แน่อาจจะเป็นหมีแพนด้าที่ว่าก็ไม่ถูกกันกระนั้นได้

หากเราไปศึกษาอดีตที่ผ่านมาของประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนั้นและให้มาผูกโยงกันกับเรื่องของไทยที่ผ่านมานั้นที่เกือบจะล้มคว่ำคะมำหงายดีที่รู้เท่าทันไม่เช่นนั้นก็คงจะเดี้ยงเป็น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ แต่สรุปแล้วไซร้จากเรื่องที่แบ่งเส้นกันระหว่างเหนือใต้นั้น มากลายเป็นเรื่อง เกาเหลาลูกชิ้นใหญ่ที่เกิดเรื่องขึ้นในทวีปแอฟริกาที่จะเป็นไป เป็นเรื่อง เกาหลาชามใหญ่ ที่เรื่องนี้จะต้องไม่มี ประเทศไทย เข้าไปวุ่นวายเป็นอันขาดจะบอกเอาไว้ให้ เพราะที่ผ่านมานั้นก็เหลือรับประทานแล้วแหละจะบอกเอาไว้ให้ ต้องทนทุกข์ทรมารมาเกือบสิบกว่าปี มาถึงวันนี้แทบจะกระอักเลือดตาย

ไม่มีเสียล่ะที่ข้าจะยอมพวกเองกันอีกนั้นได้ ขอให้กัสกันให้สุขสบายใจ แต่ข้าก็ไม่วายกลัวว่าจะมาวุ่นวายกับไทยอีกนั้นได้ หากมีการสื่อสารที่ดีจะไปบอกพวกไอซิสพวกนี้ว่าไทยไม่มีปัญหาในเรื่องใด ๆ และที่ผ่านมามาดูหนังตัวอย่างที่ผ่านมาก็ได้ว่าไทยได้รับทุกข์แสนสาหัสประการใด ต่อแต่นี้ไปก็อย่ามายุ่งกับประเทศไทยอีกต่อไป เพราะว่า ท่านธรรมชาติ ท่านมีตาวิเศษเห็นน๊ะจะบอกเอาไว้ให้ q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดให้ไกล ๆ
เรทกระทู้
« ตอบ #727 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 18:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
q*074 คุณดีสฯ ลองคิดดูน๊ะว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรกันมาจนถึงประเทศไทยที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นน่ะมีดังนี้น๊ะ

1. สงครามเกาหลีเหนือ และ เกาหลีใต้

2. สงครามเวียดนามเหนือ และ เวียดนามใต้

3. มีความเพียรพยายามให้เกิดสงคราม ไทยเหนือ และ ไทยใต้

และนี่เองจึงเป็นที่มาของคำว่า ความวุ่นวาย ที่จะให้บังเกิดให้เหมือน ๆ กันแต่ไม่มี เขมรเหนือ เขมรใต้ ไม่มีอินโดนีเซียเหนือ อินโดนีเซียใต้ ไม่มีฟิลิปปินส์เหนือ ฟิลิปปินส์ใต้ ไม่มี สิงคโปร์เหนือ สิงคโปร์ใต้ และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอีกมากมาย เราก็ต้องกลับไปดูว่าประเทศเหล่านี้ที่ว่าได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดที่จะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายอย่างที่ว่ากระนั้นได้ รู้แต่ว่าเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ที่จะยกตัวอย่างมานำเสนอเป็นข้อคิดเตือนใจว่า เราควรจะตั้งรับปัญหากันในอนาคตข้างหน้ากันอย่างไร สำหรับสงครามโลกครั้งที่ ๓ ที่จะตามมาในอนาคตกระนั้นได้ และให้นำประเทศไทยออกมาจากปัญหาที่บ้าตัณหาไม่หยุดไม่หย่อนบนโลกใบนี้ที่บังเกิดที่ประเทศไทย q*075
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
รู้ทันไปไหม?
เรทกระทู้
« ตอบ #728 เมื่อ: 1 ต.ค. 14, 18:15 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 ผลพวงที่เป็นบทเรียนที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ คงจะทำให้ไทยได้ข้อคิดหลายอย่างหลายประการในอันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข และให้รู้ทิศทางแห่งความตั้งใจของชนชาติใดที่พยายามผ่องถ่ายความคิดของตัวเองเข้ามาแทรกแซงกลไกในการก่อร่างสร้างประเทศของเรากระนั้นได้ คนพวกนี้มีความฉลาดที่มุ่งหมายทำลายชาติไทยเพื่อที่จะกลืนชาติไทยให้เป็นชาติของเขาที่ทำกับเกาหลีเหนือและใต้มากระนั้นได้ และก็ยังจะมาทำกับประเทศไทยอีกต่อไป

นี่สายเลือดเก่าที่ทำเรื่องน่าเศร้าในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เอาไว้ก็ยังไม่จางหายไปจากสายโลหิตที่ทำตัวเสมือนมิตรแท้แต่ไม่มีความจริงใจกระนั้นได้ มองเห็นอย่างเด่นชัดก็บนถนนหนทางนี้อย่างไรที่มันเพียรสร้างสรรค์เพื่อให้มาประเดประดังเป็นสารตะกั่วเป็นเครื่องยนต์กลไกทำลายความเป็นไทยทำลายเศรษฐกิจชนิดที่ชักหน้าไม่ถึงหลังกระนั้นได้ แต่ประเทศตัวเองกลับทำเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์กระนั้นได้

แต่อยากจะบอกว่า ท่านธรรมชาติ ไม่เข้าข้างคนผิดหรอกจะบอกให้อีนางหญิงใหญ่แห่งโลกใบนี้ที่จะกัสไม่เลิกกระนั้นเพราะรู้เท่าทันจะบอกเอาไว้ให้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #729 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 09:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัสดีครับคุณจู ตอนนี้โลกวุ่นวาย คนวุ่นวายครับ เชื้ออีโลล่าแพร่เข้าเมกะไปแล้วครับมีคนนำเชื้อเข้าประเทศเสียแล้ว..
ส่วนฮ่องกงก็วุ่นวายติดเชื้อจากเมกามาเหมือนกันครับปิดล้อมมา 6-7 วันแล้วเหมือนปิดเกาะฮ่องกงเลยเศรษฐกิจเสียหายหลายแสนเลยทีเดียวครับ ..
ฟังเพลงที่คุณจูนำมาลงแล้วผู้อ่านคงมีกำลังใจกันดีที่จะดำเนินชีวิตกันต่อไปครับ....

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เตือนเอาไว้!
เรทกระทู้
« ตอบ #730 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 10:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สวัสดีค่ะคุณดีสฯ สิ่งที่น่ากังวลในไทยก็คือ เชื้อโรคที่จะมากับหน้าหนาวที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันเอาไว้ ในเมืองไทยเรานี้ยังมีคนที่ได้ก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้กับผืนแผ่นดินไทย ที่ยังไม่ได้ถูกลงโทษแต่ประการใด แต่ต่อไปนี้คือเวลาที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้นั่นคือ ความหนาวเย็นที่จะมาพร้อมกับโรคร้าย เราจะต้องเตรียมหาสถานพยาบาลหรือไม่ก็ยาที่จะรักษาคนเจ็บป่วยที่ก็จะมีทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่จะมีคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีหรือในพื้นที่ ๆ มีอุตสาหกรรมตั้งอยู่กระนั้นได้ ขอให้เตรียมการรองรับเอาไว้ ที่จะรุนแรงกว่าภัยแล้งที่ว่าอีกมากมาย ทั้งระบบฟืนไฟที่จะต้องมีการเตรียมการในเรื่องรถดับเพลิงกันเอาไว้

และหากขาดแคลนเสื้อกันหนาวก็ให้เตรียมเอาถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่แล้วตัดเป็นตัวเสื้อที่จะเอาไว้สวมใส่ที่จะเอาเสื้อผ้าทับเอาไว้ภายนอกก็จะทำให้รู้สึกอุ่นขึ้นมาได้ด้วยพลังงานของร่างกายที่ขับออกมา

ขอให้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก็จะดี และมีเสียงตามสายที่จะบอกกับทุกชุมชนให้เตรียมการในเรื่องรับภัยหนาวที่จะมาเบียดเบียนพวกเราชาวไทยกระนั้นได้

เรื่องนี้ก็อยู่ที่เวรกรรมเหมือนกัน หากใครที่เคยเบียดเบียนประเทศไทยเอาไว้นั้นไม่ว่าเรื่องอันใด ก็จะได้รับภัยพิบัติในเรื่องนี้ตัวของตัวเองเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ ท่านธรรมชาติก็คงจะไม่ละเว้นเช่นกันก็ให้เตรียมระมัดระวังกันเอาไว้ที่จะบอกเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะหาทางป้องกันได้ ทางที่ดีก็ทำบุญ ทำทานกันเอาไว้ก่อนก็จะดีอย่างมากมาย สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าได้เคยทำร้ายผืนแผ่นดินไทยที่ตัวเองอยู่กินอาศัยกันเอาไว้อย่างไรก็จะได้รับผลแห่งการกระทำในอนาคตที่ว่านั้นในประเทศไทย q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #731 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 10:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

โพสท์จัง > Webboard > สหรัฐฯ-อินเดียจับมือกันร่วมสำรวจดาวอังคาร | กระทู้ของฉัน

สหรัฐฯ-อินเดียจับมือกันร่วมสำรวจดาวอังคาร


สหรัฐฯ-อินเดียจับมือกันร่วมสำรวจดาวอังคาร
ภาพดาวอังคารจาก สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐ (USGS) ที่เผยแพร่มาตั้งแต่ 18 ก.ย.2008 เป็นภาพที่ประกอบขึ้นจากภาพที่บันทึกโดยยานไวกิงออร์บิเตอร์ (Viking Orbiter) จำนวน 102 ภาพ ซึ่งเผยให้เห็นด้านหุบเขาลึกวัลเลสมาริเนอริส (Valles Marineris) ของดาวอังคาร ในมุมมองจากยานอวกาศที่ความสูง 2,500 กิโลเมตรจากพื้นผิวดาวเคราะห์ (เอเอฟพี)

หลังประสบความสำเร็จในการส่งยานโคจร ไปวนรอบดาวอังคารในเวลาไล่เลี่ยกัน สหรัฐฯ และ อินเดียตกลงทำความร่วมมือในการทำการสำรวจดาวอังคารในอนาคต

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นใน เมืองโตรอนโต แคนาดา โดย ชาร์ลส โบลเดน (Charles Bolden) ผู้อำนวยการองค์การบริการบริหารการบินอวกาศสหรัฐ (นาซา) ได้ลงนามความร่วมมือครั้งนี้กับ เค. ราธากฤษนัน (K. Radhakrishnan) ประธานองค์การวิจัยอวกาสอินเดีย (Indian Space Research Organization: ISRO)

หนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวตามรายงานของเอเอฟพีระบุว่า ตัวแทนจากองค์การอวกาศของทั้งสองประเทศจะร่วมกันปูทางสู่ปฏิบัติการร่วมใน การสำรวจดาวอังคารในอนาคต ส่วนอีกข้อตกลงอีกฉบับยังระบุถึงการอนุญาตเข้าถึงการใช้งานดาวเทียมสำรวจ ทรัพยากรโลกด้วยMAVEN orbiting the planet Mars
(artist concept; September 21, 2014)


“การลงนามทั้งสองฉบับนี้สะท้อนถึงข้อผูกมัดอันเหนี่ยวแน่นระหว่างนา ซาและอิสโร ที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และยกระดับคุรภาพชีวิตบนโลก ความร่วมมือนี้จะสร้างผลประโยชน์ที่ชัดเจนระหว่างสองประเทศและทั้งโลก” โบลเดนแถลงMars Orbiter Mission

ทางด้านนาซายังระบุอีกว่า ความร่วมมือครั้งนี้ปูทางสู่การสร้างกลุ่มทำงานที่มุ่งเป้าเฉพาะเรื่องดาว อังคาร โดยค้นหาโครงการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการสำรวจดาวอังคารที่นาซาและอิสโร มีเหมือนกัน โดยกลุ่มดังกล่าวจะประชุมการทำงานปีละครั้งเพื่อวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงปฏิบัติการไปเยือนดาวอังคารในอนาคต ร่วมถึงวางแผนการร่วมสำรวจระหว่างยานมาเวน (MAVEN) ของนาซา และยานมอม (Mars Orbiter Mission: MOM) หรือมงคลยาน (Mangalyaan) ของอิสโร

สำหรับมงคลยานเป็นยานโคจรลำแรกของอินเดียที่ไปถึงดาวอังคารตั้งแต่ การส่งเพียงครั้งเดียว โดยไปถึงเป้าหมายเมื่อ 24 ก.ย.หลังยานมาเวนของนาซาเพียง 2 วัน และมีเป้าหมายในการสำรวจพื้นผิวและชั้นบรรยากาศดาวอังคาร ขณะที่ความร่วมมือในการเข้าถึงดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกนั้น นาซาและอิสโรมีความร่วมมือในการพัฒนาดาวเทียมนิซาร์ (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar: NISAR) ซึ่งมีกำหนดปล่อยในปี 2020

ที่มา: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000113103


โพสจัง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไม่น่าเชื่อ !
เรทกระทู้
« ตอบ #732 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 10:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*083q*080 สหรัฐจับมือกับอินเดีย แล้วปากีสถาน บังคลาเทศ ที่ให้เป็นที่หลบซ่อนของบินลาดินอีกล่ะ หายโกรธกันแล้วหรือ เสมือนเอเซียจะสงบกระนั้นได้ ไม่ภูเขาไฟระเบิดอีกหรือในเรื่องความมั่นคงภายในอินเดียนั่น หนาวลึกกระนั้นจะบอกให้คุณดีสฯ ไม่คิดหรอกหนาว่าจะเป็นไปได้ เหมือน ทอมกับเจอรี่ เสียมากกว่าหรือไม่ก็ ธรรมะ กับ อธรรม อย่างไรนั้นอ่ะ เอเซียงงน๊ะจะบอกเอาไว้ให้ หากเป็นเยี่ยงนี้ก็มีการเดินทางไปมาใกล้จีนเข้าไปทุกทีนั้นหนาจะบอกเอาไว้ให้ แล้วอย่างนี้พี่จีนจะว่าอย่างไร แต่พี่ไทย.......................พระปิดตา กระนั้นหนาจะบอกให้.............

อมิตพุทธ เสมือน ผู้สำนึกผิดกลับตัวกลับใจกระนั้นได้ แล้วคิดหรือว่าจะยั่งยืนกระนั้นหนาช่วยบอกได้ไหม หากออกลายในภายหลังจะมานั่งช้ำใจกันกระมังชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ q*072

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
หนาวก่อนหน้าหนาวอ่ะ!
เรทกระทู้
« ตอบ #733 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 11:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*026 คุณดีสฯ ได้รับข่าวนี้รู้สึกหนาวลึก ๆ น๊ะนี่จะบอกให้ ไม่รู้สิน๊ะพี่หมีแพนด้ากับพี่หมีขาวเขาจะคิดอย่างไร เรานึกถึงเพลงไทยสามัคคีขึ้นมาทันทีและนี่ก็เป็นแผนอีกหรือไม่เพราะว่าดูหนังอเมริกามากไปหรือไม่ประการใด

ก็อีกแหละน๊ะ พระปิดตา พระปิดตา จะต้องท่องเอาไว้ในใจแต่ก็ไม่วายหวาดหวั่น นี่มันอะไรกันเป็นไปได้อย่างไร q*080q*079

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไม่มั่นใจอ่ะ!
เรทกระทู้
« ตอบ #734 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 11:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073เนื้อเพลง :

เพลง เสือ

ศิลปิน ภัสสร บุญยเกียรติ

ถึง ให้ดู ก็ดู ไม่ออก

หลอกคนเขามา เท่าไร ไม่รู้

ซ่อน ตัวจริง ที่เธอ เป็นอยู่

สบตาเมื่อไร ได้ เจอแวว ตาเสือ

เห็น ท่าที ไม่มี เล่ห์กล

เก็บความร้าย จน หด หาย ไม่เห็น

ซ่อน อะไร ข้างใน ที่เป็น

ซ่อนลาย ไว้คอย ขย้ำใคร เล่าเสือ

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

เผย ที่เป็น ว่าจะร้ายสักเท่าไหร่

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

เผย ที่เป็น ตัว จริงอัน น่ากลัว

ถึง ให้ดู ก็ดู ไม่ออก

หลอกคนเขามา เท่าไร ไม่รู้

ซ่อน ตัวจริง ที่เธอ เป็นอยู่

สบตาเมื่อไร ได้ เจอแวว ตาเสือ

เห็น ท่าที ไม่มี เล่ห์กล

เก็บความร้ายจน หด หาย ไม่เห็น

ซ่อน อะไร ข้างใน ที่เป็น

ซ่อนลาย ไว้คอย ขย้ำใคร เล่าเสือ

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

เผย ที่เป็น ว่าจะร้ายสักเท่าไหร่

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

เผย ที่เป็น ตัว จริงอัน น่ากลัว

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น

ออกลาย มาเลย ออกลาย ให้เห็น
q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ทำตัวเองแท้ ๆ
เรทกระทู้
« ตอบ #735 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 11:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073 หมีแพนด้ากับหมีขาวนี่เขาก็ตระกูลเดียวกันน๊ะที่จะจับมือกันได้ แต่ระหว่าง นกอินทรีย์กับท่านกฤษณะนี่ไม่เข้าพวกน๊ะนี่จะบอกให้ หรือว่านกอินทรีย์หลงเข้ามาให้ท่านกฤษณะจัดการกระนั้นได้ เขาทำเองน๊ะไม่มีใครเขาคิดกระนั้นได้ งานนี้ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร แต่อย่างว่าแหละน๊ะ นกอินทรีย์ก็ไม่อยู่ในส่วนของนกอินทรีย์บินไปทางโน้น ทางนี้ ถูกยิงตกลงมานี่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะชอบบินโฉบเฉี่ยวนี่ไง ระวังติดบ่วงท่านกฤษณะเอาน๊ะจะบอกเอาไว้ให้ มิได้เชิญน๊ะเขามาเองกระนั้นได้ q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
อย่ามายุ่งกับไทย!
เรทกระทู้
« ตอบ #736 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 12:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073 เอาเป็นว่าใครเหนือกว่าชาติของข้าไม่ได้ แล้วนี่เป็นไงบอกแล้วว่าจะมีปัญหากับพี่ใหญ่เพราะว่าไปเทียบรัศมีเขาได้อย่างไร ขนาดยอดมนุษย์ก็ผุดซุปเปอร์แมนมากลบกระนั้นได้ แล้วจะอะไรอีกล่ะที่จะมาเทียบชั้น ก็อย่าคิดหวังเลยนั่นเป็นไปไม่ได้ คำว่า จ้าวโลก นี่ล่ะจะให้คิดอย่างไร

ถอยไปดีกว่าเพราะว่าดาวอังคารนั้นหนาใครมาก่อนกระนั้นได้ ไม่คิดหรอกน๊ะว่าจะราบรื่นแต่ประการใด ขอให้คิดให้ดีท่านกฤษณะนี่สูงส่งกว่าไหน ๆ ไม่รู้สิน๊ะไม่มีความแน่ใจในอนาคตข้างหน้าเพราะว่า ท่านคานธี นั้นน่ะก็ชนะอังกฤษมาได้ แต่นี่พี่เบิ้มมาเองนี่คิดให้ดีแล้วกันว่าจะเป็นเยี่ยงใด

สำหรับประเทศไทย พระปิดตา พระปิดตา พระปิดตา แต่อย่ามาใกล้นั้นหนาไม่อยากคบกับชาติที่มีปัญหากับทุกชาติบนโลกใบนี้ที่ใหญ่กว่าชาติตัวเองไม่ได้ q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไม่น่าเล๊ย!
เรทกระทู้
« ตอบ #737 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 12:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073 รู้แต่ว่าท่านมหาตมะ คานธี นั้นน่ะกว่าจะเอาชนะอังกฤษมาได้ ต้องใช้ความเพียรพยายามสักเท่าไร่

แต่ไม่รู้ว่าจะผุดท่านมหาตมะ คานธี ขึ้นมาใหม่อีกไหมน๊ะในรุ่นปัจจุบันนี้ได้ ที่จะเอาชนะซุปเปอร์แมนกระนั้นได้ หนักใจแทนน๊ะเพราะว่าไม่น่ายิงขึ้นไปเลยน๊ะ เพราะว่าปัญหาจะตามมาอย่างไม่ลดละกระนั้นได้ q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนคิดไกล!
เรทกระทู้
« ตอบ #738 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 13:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สำหรับที่ประเทศไทยเคยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมองลงมาด้านล่างแถวนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไหมเล่าว่าเป็นเยี่ยงใด วันนั้นบินขึ้นไปแล้วมองลงมามีแสงกระทบเข้าในตาเป็นหลังคาที่ปลูกสร้างติด ๆ กันกระนั้นได้มองลงไปก็เห็นเป็นโรงงานตั้งอยู่เรียงรายนั้นที่ทุกหลังคามีแสงสะท้อนขึ้นมาทำให้คิดว่าเสมือนบ่งบอกสัญญลักษณ์เอาไว้ นี่หากมีการยิงขีปนาวุธอันใดในไทยก็คงจะมีการยกเว้นในบริเวณที่มีแสงสะท้อนขึ้นมานั้นได้ นี่ก็เป็นการมองในระยะไกล ๆ คงกระมัง แต่นี่นั่งคิดคนเดียวเท่านั้นที่จะคิดสรรได้ และนี่เองจึงเป็นที่มาของคำว่าหากมีศึกสงครามเสมือนในสงครามโลกครั้งที่ ๓ ในไทย ก็คงจะมีข้อยกเว้นที่จะเป็นประเด็นให้คิดนั้นได้ ว่านี่คือโรงงานของฉันอย่ามายิงก็แล้วกันกระนั้นได้ q*061q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #739 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 14:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัสดีครับคุณจู รัสเซียบอกว่าเราเคยมีสงครามโลกมา 3 ครั้งแล้ว รวมทั้งสงครามเย็น และในอนาคตหากเกิดขึ้นจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 4 ครับ ฟังผู้นำเขาพูดแล้วก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตครับคุณจู

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เขาจะทำ!
เรทกระทู้
« ตอบ #740 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 15:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061รัสเซียอยู่ในระหว่างการผลักดันกฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในรัสเซีย หลังจากที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับกลุ่มผู้ใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ซึ่งรวมถึงเพื่อนของผู้นำรัสเซียในวัยเด็ก q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไทยอยู่ตรงไหน!
เรทกระทู้
« ตอบ #741 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 15:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สวัสดีค่ะคุณดีสฯ เขาคงหมายถึงสงครามเอเซียมหาบูรพาที่ผ่านมากระมังที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามและก็ไทยนั้นได้ไปเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นด้วยนั้นได้ และก็บังเกิดขบวนการเสรีไทยขึ้นมา

แต่สงครามโลกครั้งที่ ๔ ที่เขาว่ามานี้น่ะคงเป็นสงครามระหว่างชาติมหาอำนาจที่จะแสดงศักยภาพกันเสียมากกว่า และจุดมุ่งหมายนั่นก็คือ ดินแดนพม่า ทั้งหมดทั้งมวลกระนั้นได้ เพราะพม่าเปิดเสรีใหม่ มีทรัพยากรที่ยังไม่ย่อยสลายอยู่อย่างมากมาย และมีอินเดียที่ได้เข้าไปเชื่อมสัมพันธ์ตั้งเนิ่นนานมาแล้วนั้นได้ อินเดียก็เลยต้องแสดงศักยภาพให้เห็นถึงความสามารถที่อยากจะปกป้องพม่านั้นไซร้ แต่ไทยก็ยังจะยึดผู้นำพม่าเป็นหลักชัยในการดำรงความมั่นคงในภูมิภาคที่จะต้องมองไกล สงครามมันเปลี่ยนแนวรบกระนั้นได้ คือ พี่กันเขาอยากจะได้ครอบครองทั้งทวีปเอเซียนั้นจะว่าอย่างไร โดยเขาจับมือกับอังกฤษเสียมากกว่าน๊ะที่จะแชร์กันนั้นได้ เพราะเทือกเขาตะนาวศรีที่ทอดยาวไกลนั่นก็คือความศิวิไรซ์ที่ต่างชาติเห็นแล้วก็คงจะน้ำลายไหล ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไทยเกือบทั่วราชอาณาจักรแล้วกระมัง รวมทั้งพี่ยุ่นนั่นก็ไม่เบาเหมือนกันในไทย แค่ข้ามเทือกเขาตะนาวศรีไปนี่ยึดพม่านี้ก็หมดสิ้นสกุลไทย ตัดเทือกเขาตะนาวศรีเชื่อมโยงไทยพม่าให้เป็นเนื้อเดียวกันกระนั้นได้ทับรอยเส้นทางเก่าของท่านบุเรงนองนั่นไง ผู้ชนะสิบทิศหรือจะสู้ ผู้ชนะทั่วสารทิศโดยเอาอาวุธเข้าจู่โจมทำลาย

มีตัวละครผุดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือ อินเดีย นี่ไง ที่งงหนักหนาว่าเขาผุดขึ้นมาได้อย่างไร ก็ถึงบางอ้อ อ๋อ! ต้องการปกป้องพม่าและจะประกาศว่าพม่าก็คือหุ้นส่วนของอินเดียกระนั้นได้ และมาก่อนดาวอังคาร ก่อนอเมริกานั้นด้วยจะบอกให้ q*061!

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ก็นี่ไง!
เรทกระทู้
« ตอบ #742 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 15:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คุณดีสฯ คุณยอดมนุษย์นี่เขาวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นจนเกือบจะจบนี่จะบอกให้ ประเทศก็เป็นเกาะเล็ก ๆ เพียงเท่านั้นแต่ขึ้นฝั่งไปประเทศโน้นนี้นั่นมีแต่เรื่องทุกข์ภัย เขาก็เป็นนิสัยแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่เราคงจะไปปรับเปลี่ยนคงไม่ได้ นี่พี่กันก็อาศัยให้เดินหน้าไปเชื่อมสัมพันธ์โน่นนี่นั้นก็ไม่สำเร็จกระนั้นได้ จนต้องออกมากำกับการแสดงเองกับอินเดียนี่เพื่อเรียกเพื่อนพันธมิตรน๊ะเนี่ยที่จะคิดสรรค์ให้ แท้ที่จริงนั้นอยากจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้กระนั้นได้ แต่อินเดียโผล่ขึ้นไปสำรวจเหมือนพี่กัน ยอมได้กระไรนั้นเสียศักดิ์ศรี และอีกประการก็อยากจะแข่งขันในเรื่องการเข้าไปบริหารจัดการอินเดียเช่นกันน่ะสิ

พี่กันคงจะกลัวโดดเดี่ยวกระมังถึงได้กระทำการแบบที่ข่มใจตัวเองเสียมากกว่าที่จะยอมเสียหน้าเข้าไปร่วมวงกับอินเดียที่จะทำงานร่วมกันแต่ในใจนั้นคงพลุ่งพล่านสิ้นดีที่มีคนวัดรอยเท้าที่จะเข้าไปแข่งขันเช่นนี้

คิดว่าเรื่องผลประโยชน์ในพม่ามากกว่าที่พี่กันอยากจะได้ แต่มีก้างขวางคอระหว่าง จีนและอินเดีย นี่แหละคือ ก้างขวางคอ หรือ จรเข้ขวางคลอง นั้นไง

พี่ไทยอยู่ตรงไหนนี่ นั่งดูเขาต่อตีกันหรืออย่างไร ก็ทำหน้าที่พระปิดตาต่อไป พระปิดตาเท่านั้น แต่อย่ามายุ่งกับฉันประเทศไทยเท่านั้นก็แล้วกันเพราะไม่เยี่ยงนั้นจะหนุนพี่พม่าเข้าชิงชัย งานนี้ขอหลบหลังท่านบุเรงนองนั่นกระมังเพราะคงจะขลังอย่างมากมาย อยากจะบอกท่านบุเรงนองว่า ท่านคือผู้ชนะสิบทิศตัวจริง เสียงจริง นั้นหนาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ q*062q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
จำเอาไว้!
เรทกระทู้
« ตอบ #743 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 15:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073 และก็คงเป็นเรื่องราวที่พี่หมีขาวและหมีแพนด้า คงจะเข้ามาจัดการนกอินทรีย์เสียมากกว่าเพราะว่าบุกเข้ามาถึงรังในที่เขาก็เชื่อมโยงอยู่นั่นและอีกอย่างก็ไม่รู้ว ไผคือไผ ถามว่าใครใหญ่ในเอเซียถามซุปเปอร์แมน หมีขาวก็เขม่นนี่มันที่ของใคร ก่อนที่จะเข้าไปพม่าก็ข้ามศพหมีขาวและหมีแพนด้าไปก่อนดีไหม

แล้วเราประเทศไทยจะทำอย่างไร พระปิดตาท่องเอาไว้ พระปิดตา ใครจะทำตัวเป็น พระนำหน้าก็แค่พวกนำหน้าโลงศพเสียมากกว่าจะบอกเอาไว้ให้

เรื่องนี้เป็นเรื่องของ มหาอำนาจล้วน ๆ ไม่ใหญ่ไม่ต้องสอสระเออะโผล่หัวขึ้นมานั้นได้ ก็ดีอยู่แล้วประเทศไทยเหนื่อยมามากแล้วกับพวกบ้าตัณหา ก็ขอให้ กัสกัน ให้สุขสมบูรณ์กันเถิดหนาอย่ามายุ่งกับพี่ไทย q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
น่าเห็นใจเกาหลีเขา!
เรทกระทู้
« ตอบ #744 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 16:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คุณดีสฯ เห็นชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาเรียกร้องอยากจะรวมชาติแล้วทำให้สะท้อนใจ ชนชาติใดที่ไปทำกับชาติเกาหลีกันเอาไว้ ก็คงจะเห็นในปัจจุบันว่าประเทศตัวเองนั้นก็หาได้พบความสุขแต่อย่างใดไม่ วิ่งหาแผ่นดินใหม่อยู่กระนั้น และเที่ยวเบียดเบียนทั่วทุกทิศทางวุ่นวายไปหมดกระนั้นได้

นี่แหละเวรกรรมมันมีและก็มีชาติใดไปทำกับเกาหลีก็มีแต่เพษภัย เราก็เห็นกันแล้วในปัจจุบันนี้ที่เราก็ได้เห็นกันแล้วนี่รู้แล้วใช่ไหม q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #745 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 16:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คงจะรวมกันยากครับคุณจูเกาหลีเหนือและใต้เห็นยิงปืนใหญ่ข้ามไปข้ามมาตลอดครับ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
สวรรค์คงบัญชา!
เรทกระทู้
« ตอบ #746 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 16:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คุณดีสฯ เรามาคิดดูเรื่องการแข่งขันเอเซียนเกมส์นี่มาคิดอีกทีชาติที่เราไปลงแข่งขันนั้นก็มีแต่เพษภัย ก็ไม่ได้มีความสุขกันกระนั้น แล้วหากเราจะแพ้การแข่งขันเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขใจ เราก็ว่าได้กำไรน๊ะหากว่าจะทำให้เพื่อนบ้านเขามีความสุข ก็เสมือนการแบ่งเบาความทุกข์ให้ความสุขกับชาติอื่นนั้นเป็นการ แบ่งปัน ให้แก่กันในยามที่ทวีปเอเซียกำลังมีภัยคุกคามกระนั้นได้

ถือว่าเป็นการมอบความสุขให้แก่กัน เราก็คงจะได้รับความสุขนั้นกลับคืนมานั้นอีกมากมาย q*062q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ให้คือความสุข
เรทกระทู้
« ตอบ #747 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 16:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณดีสฯ ที่เราไปแข่งขันเพื่อชิงชัยในอาเซียนนั้นก็มีแต่ชาติที่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่เห็นมีความสุขสักชาติเดียวใช่ไหม ยกเว้น จีนแผ่นดินใหญ่ (แต่ก็มีแต่ภัยพิบัติ) ที่เกาหลีเหนือและใต้รวมกันไม่ได้ก็เพราะมันมียักษ์ใหญ่หนุนหลังเหมือนท่านวัสกาลพรามณ์ไหมนั่นคิดให้จงได้ มันก็เสี้ยมโน่นนี่นั่นแต่ไทยนั้นต้องรู้เท่าทันพวกนี้ให้จงได้ เราต้องช่วยกันที่จะแบ่งปันความสุขให้ทั่วถึงกันแม้แต่ไม่ใช่ที่ไทยนี้เท่านั้นก็ต้องมองไกล

ไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการให้และให้ อิรักเขาก็มีความทุกข์ให้เขาได้รับความสุขจากชัยชนะครั้งนี้เราก็ถือว่าได้ให้ความสุขกับเขาด้วยเช่นกันใช่หรือไม่

คงยังไม่ถึงเวลาของเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไป เป็นพระปิดตาเสียบ้างก็คงจะดี คงจะมีความสุขมากกว่าที่ต้องเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้กระนั้นได้สำหรับโลกที่ล้อมประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #748 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 16:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สาวอุบลฯ ฝันถอยรถตกคลอง ถูกรางวัลที่ 1 รวย 4 ล้าน-แม่ค้าหมูสะเต๊ะสารคาม หลานให้โชค12ล้าน


เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 1 ต.ค. พ.ต.ต.สมอาจ แคนเถาว์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากนางผกาภรณ์ กากแก้ว อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 176 บ้านนาดูน หมู่ 4 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี ถือสลากกินแบ่งรัฐบาล เลข 375615 ชุดที่ 19 และ 20 ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นสลากที่ถูกรางวัลที่ 1 ขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันการถูกแย่งชิงหรือโจรกรรม ก่อนจะนำไปขอรับเงินรางวัลจากกองสลากฯ ในวันรุ่งขึ้น

นางผกาภรณ์ เล่าถึงความโชคดีได้รับเงิน 4 ล้านว่า มีอาชีพเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์มือสองชื่อร้าน ศักดิ์ชัยอะไหล่ยนต์ ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง บ้านก้านเหลือง ต.ไร่น้อย ก่อนจะซื้อสลากฯ ฉบับที่ถูกรางวัล ได้ฝันว่าตนขับรถยนต์พาลูกไปส่งอะไหล่และถอยหลังรถตกลงไปในคลอง ลูกและตนกำลังจะจมน้ำ แต่มีคนมาช่วยเอาไว้

เมื่อไปจ่ายตลาดที่ตลาดบ้านดอนกลาง ซึ่งอยู่ใกล้ที่พัก ได้เลือกซื้อเลขท้ายสองตัวของรถยนต์คือ 15 แล้วฟลุ๊กถูกรางวัลที่ 1 ดังกล่าว ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากสำนักงานสลากฯ จะแบ่งใช้เป็นค่าเล่าเรียนลูกกับลงทุนประกอบธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์มือสองเพิ่มเติมอีก


วันเดียวกัน พ.ต.ท.สมพงษ์ เยาวนิจ ร้อยเวรสภ.เมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า นางคำปลิว สมบัติหอม อายุ 60 ปี อาชีพขายหมูสะเต๊ะ และอาหารตามสั่ง ที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เดินทางมาแจ้งความให้ลงบันทึกประจำวันเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่าถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 หมายเลข 375615 จำนวน 3 ฉบับ รวมเงินรางวัล 12 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านของนางคำปลิวซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกวัดนาควิชัยต.ตลาด อ.เมือง โดยพบว่านางคำปลิว และลูกๆ กำลังจัดกระเป๋าเสื้อผ้า เพื่อเตรียมเดินทางไปรับเงินที่กองสลาก
นางคำปลิว กล่าวว่า กำลังจะเดินทางโดยรถตู้ เพื่อไปขึ้นเงินที่กองสลาก ซึ่งตนเองถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ฉบับ เงินรางวัล 12 ล้านบาท ซึ่งงวดนี้ซื้อล็อตเตอรี่มาทั้งหมด 17 ใบ ราคาใบละ 90 บาท และเมื่อหวยออกจึงนำล็อตเตอรี่ออกมาตรวจ ก็พบว่าถูกเต็มๆ จึงให้ลูกชาย พาไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองมหาสารคาม

นางคำปลิว กล่าวต่อว่า ตนเชื่อว่าโชคก้อนใหญ่ที่ได้มาจากหลานสาว ที่ชื่อน้องแก้มบุ๋ม อายุ 4 เดือน เป็นบุตรสาวของลูกชาย เพราะตั้งแต่หลานคนนี้เกิดมา ทำให้ตนได้รับโชคจากการซื้อหวยถึง 4 ครั้ง เคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ไปจนถึงถูกรางวัลที่ 5 จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 40,000 บาท เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และมางวดนี้ ก็ถูกรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท เหตุที่ซื้อล๊อตเตอรี่เลขท้าย 15 เนื่องจากได้ไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขท้ายบัญชี 15 พอวันหวยออกจึงลองซื้อล๊อตเตอรี่เลขท้าย 15 จำนวน 3 ฉบับที่ร้านเอเยนต์สี่แยกทางไปวัดโพธิ์ศรี ปรากฏว่าถูกรางวัลที่ 1 ดีใจที่สุดในชีวิต

หลังจากที่รับเงินแล้ว ก็จะเดินทางไปหาลูกชายที่จังหวัดระยองเพื่อพักผ่อน ก่อนที่จะกลับมาที่มหาสารคาม และจะเดินสายทำบุญตามที่เคยได้ตั้งใจไว้ว่า หากถูกรางวัลใหญ่ ก็จะทำบุญตามวัดต่างๆ เงินที่เหลือก็จะเป็นทุนการศึกษาให้หลาน และใช้เป็นทุนสำหรับค้าขาย โดยจะไม่เลิกขายหมูสะเต๊ะและอาหารตามสั่ง เพราะว่าเป็นอาชีพที่สร้างตัวมากว่า 20 ปี ถึงสามารถลืมตาอ้าปากมาได้จนถึงทุกวันนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ยังมีข่าวลือว่า เอเยนต์จำหน่ายล๊อตเตอรี่ 3 แห่ง ประกอบด้วย ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามห้างเสริมไทยพลาซ่า เอเยนต์ตั้งอยู่สี่แยกลงไปวัดโพธิ์ศรี และเอเยนต์ตรงข้ามวัดสามัคคี ถูกล๊อตเตอรี่ ร้านละ 28 ล้านบาท จากล๊อตเตอรี่ที่ขายไม่หมด แต่ทุกร้านต่างปิดปากเงียบและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์


ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1qSXhPVEkzTnc9PQ==&subcatid

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เจ็บเพื่อใคร?
เรทกระทู้
« ตอบ #749 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 16:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 มอบเพลงนี้ให้กับทุกชาด ติ พันธุ์ และทุกคนที่มุ่งหวังทำลายไทย ซึ่งมันก็คงจะเจ็บสิ้นดี ยอมเจ็บเสียก็ดีจะได้เป็นบทเรียนที่จะต้องเข็ดไปจนวันตายสำหรับประเทศไทยและคนไทย


เนื้อเพลง : เจ็บเพราะใคร

ศิลปิน : เรนโบว์

อัลบั้ม : Kham Wae Ra 2

เจ็บคราวนี้ เหมือนดั่งชีวีฉัน ตกจากผา
รอวันเวลา บรรเทาปวด ร้าวรวดอุรา
เมื่อเริ่มมี ความรัก โลกนี้ก็คือวิมาน
ครั้นพอนานวัน เธอกลับลืม ฉันได้ลงคอ
..เกิดชาตินี้ ฉันมีหนี้กรรม ที่ทำเอาไว้
จึงต้องชดใช้ เวรกรรมเก่า ด้วยการจากกัน
ไปไกลสุดขอบฟ้า ไม่มีวันมาพบกัน
กรวดน้ำคว่ำขัน เธอและฉัน พบกันชาติเดียว
..คนเราบางคราว เจ็บแล้วต้องจำ
ถูกทำให้เจ็บ หญิงชายควรจำ
เจ็บของฉัน เป็นเรื่องสอนใจ.เจ็บในรัก จึงรู้สึกเพลีย และเหนื่อยเมื่อยล้า
ทนทรมา ในความเจ็บ นี้มาสิบปี
ลองใครมาเป็นฉัน สักวัน คงรู้ดี
ฉันช้ำชีวี มีแต่คน เขาคอยซ้ำเติม
.เกิดชาตินี้ ฉันมีหนี้กรรม ที่ทำเอาไว้
จึงต้องชดใช้ เวรกรรมเก่า ด้วยการจากกัน
ไปไกลสุดขอบฟ้า ไม่มีวันมาพบกัน
กรวดน้ำคว่ำขัน เธอและฉัน พบกันชาติเดียว
..คนเราบางคราว เจ็บแล้วต้องจำ
ถูกทำให้เจ็บ หญิงชายควรจำ
เจ็บของฉัน เป็นเรื่องสอนใจ
Solo
..คนเราบางคราว เจ็บแล้วต้องจำ
ถูกทำให้เจ็บ หญิงชายควรจำ
เจ็บของฉัน เป็น. เรื่อง. สอน...ใจ q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
กำลังใจ!
เรทกระทู้
« ตอบ #750 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 17:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*062 ขอยกย่องนักฟุตบอลไทยทุกคนและโค๊ซที่เป็นคนไทยที่ทุ่มเทพละกำลังเต็มความสามารถกันทุกคนเราไม่เคยเสียใจ เพราะทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรากลับมาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราจะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันและเป็นเช่นนี้ทุกวันตลอดไป q*062q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #751 เมื่อ: 2 ต.ค. 14, 19:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ศาลสิงคโปร์ไม่รับพิจารณาคำร้อง 'น้องธัญย์'
ศาลสิงคโปร์ไม่รับพิจารณาคำร้อง 'น้องธัญย์'

ศาลสิงคโปร์ไม่รับพิจารณาคำร้อง น้องธัญย์ ตกรางรถไฟและถูกทับขาขาด บริเวณสถานีรถไฟอึงโมเกา ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2554

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม แชนแนลนิวส์เอเชีย สื่อของสิงคโปร์รายงานว่า ศาลอุทธรณ์สิงคโปร์มีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำร้องของน้องธัญย์ น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงบนรางรถไฟและถูกทับขาขาดบริเวณสถานีรถไฟอึงโมเกา ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2554 ในขณะที่ ด.ญ.ณิชชารีย์มีอายุเพียง 14 ปีเท่านั้น โดยหลังศาลตัดสิน ทนายความของเอสเอ็มอาร์ที บริษัทตัวแทนดำเนินกิจการรถไฟสิงคโปร์ และหน่วยงานขนส่งทางภาคพื้นดิน (แอลทีเอ) แสดงความเห็นใจโดยไม่เรียกร้องค่าดำเนินคดีจากฝ่ายโจทก์

คำตัดสินครั้งนี้มีขึ้นหลังจาก น.ส.ณิชชารีย์เพิ่งแพ้คดีในศาลสิงคโปร์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เมื่อได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเอสเอ็มอาร์ทีและแอลทีเอของสิงคโปร์เป็นมูลค่า 3.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 85 ล้านบาท ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดูแล และล้มเหลวที่จะทำให้สถานีรถไฟปลอดภัยอย่างมีเหตุผล ซึ่งศาลชี้ว่าขณะเกิดเหตุ สถานีเอ็มอาร์ทีไม่ได้มีผู้โดยสารอยู่แออัด จนไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติม ซึ่งต่อมา น.ส.ณิชชารีย์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในเดือนเดียวกัน

ที่มา : news center/มติชนออนไลน์
ที่มา: http://news.voicetv.co.th/thailand/119539.html

โพสจัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดเพื่ออาเซียน
เรทกระทู้
« ตอบ #752 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 09:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สวัสดีค่ะคุณดีสฯ ข่าวในบ้านเมืองของเราเกี่ยวกับสังคมไทย การกินอยู่อาศัย ซึ่งก็คงจะต้องเดินหน้าเพื่อแสวงหาความมั่นคงในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนของเราต่อไป ทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมเรื่องท่านบุเรงนองในอดีตที่ผ่านมากระนั้นได้ เรายังเคยคิดเลยว่าหากว่าไทยยินยอมดั่งที่ท่านบุเรงนองได้เสนอมาที่จะให้พระนเรศวรไปปกครองพม่า ซึ่งในวันนี้เราก็รู้แล้วว่าท่านมองการณ์ไกลขนาดไหน และไทยก็ได้รับบทเรียนทุกอย่างแล้วที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ หากเราเชื่อฟังเราก็คงจะไม่เหนื่อยยากเช่นทุกวันนี้ไหม (เคยประสบกับตัวเองแล้วที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ จนต้องมาดิ้นรนด้วยตัวเองในทุกวันนี้แต่ก็ได้รับบทเรียนและมีรสชาดในชีวิตที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้ ในบริบทที่่ว่า หากว่าไม่มีผู้ใหญ่คอยปกป้องแล้วไซร้ ชีวิตก็คงจะเหนื่อยยากสิ้นดีและก็มีภัยทุกวินามีหากไม่มีผู้ใหญ่คอยปกป้องกระนั้นได้) ปรเะเทศไทยก็คงจะเป็นเยี่ยงนั้นเช่นกันเพราะไม่เชื่อฟังผู้ชนะสิบทิศกระมังในเวลานั้นได้ แล้วในวันนี้หากเราจะสานฝันท่านบุเรงนองให้เป็นความจริง แต่มิใช่เพื่อเข้าไปครอบครองพม่าแต่ประการใด แต่นำบทเรียนที่ไทยได้รับในการเปิดเสรีให้ไปเป็นต้นแบบที่จะต้องมีการแก้ไขให้ดีกันต่อไป เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพม่าและลดทอนเรื่องที่บาดหมางกันในอดีตเถิดหนาเพื่อเดินหน้าอาเซียนกันขึ้นมาใหม่ เราต้องยอมรับในเรื่องความเกรียงไกรของผู้ชนะสิบทิศที่ได้รับสมญานามกระนั้นได้ และเราก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไทยยอมนั้นก็เพื่อความสุขของหมู่มวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้ทั้งหมดกระนั้นได้ การเสียสละเป็นเรื่องที่เป็นความดีของประเทศไทย เราคงจะต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ในการที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าในการทำศึกสงครามของมหาอำนาจทั้งหลาย ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในไทยว่า เราควรจะคิดถึงความเป็นอาเซียนหรือว่าชาติยุโรปให้มาสร้างความทุกข์ทรมารใจกันอีกต่อไป เรื่องนี้คงจะต้องถามผู้นำอาเซียนคนใหม่ว่าจะตัดสินปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร เราได้ทำหน้าที่เป็นลูกบุญธรรมที่ดีของท่านบุเรงนองนั้นแล้วใช่หรือไม่ที่จะนำความสุขและสันติภาพนี้ไปมอบให้แก่พม่าด้วยความจริงใจและประสานประโยชน์ร่วมกันในอันที่จะรักษาภูมิภาคนี้เอาไว้ให้จงได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดเพื่ออาเซียน
เรทกระทู้
« ตอบ #753 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 09:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 ก็ดีเหมือนกันน๊ะที่จะแลกเปลี่ยนความเจ็บช้ำซึ่งกันและกันนั้นได้ เพราะพม่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษที่ผ่านมากระนั้นได้

ก็คงจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักสามัคคีกันของคนในชาติอาเซียนที่จะผนึกกำลังเพื่อรักษาผลประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียนนี้ร่วมกันกระนั้นได้

เป็นหน้าที่ของประเทศที่ดีในอาเซียนที่จะต้องคิดการณ์ไกล ในอันที่จะเชื่อมสัมพันธ์กันในการที่จะคิดสรรค์ด้วยผลประโยชน์ที่มีซึ่งกันและกันนั้นเพื่อมอบความสุขนี้ให้แก่มนุษยชาติในภูมิภาคนี้เท่านั้นที่จะให้อยู่รอดปลอดภัย เป็นหน้าที่ของแต่ละชาติในอาเซียนที่จะต้องมีจุดยืนและกำหนดทิศทางร่วมกัน โดยไม่มีชาติยุโรปหนุนหลังให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีเหมือนที่ไทยได้รับในทุกวันนี้ที่จะเป็นบทเรียนให้อาเซียนได้เรียนรู้กันต่อไป q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดให้ไกล ๆ
เรทกระทู้
« ตอบ #754 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 10:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 บางทีอาจจะเป็นภารกิจที่จะสามารถประสานความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ได้หลอมรวมกันกระนั้นได้ ด้วยการย้อนอดีตขึ้นมาคิดกันขึ้นมาใหม่ และอาจจะมีผู้นำอาเซียนคนใหม่เป็นผู้ประสานประโยชน์ในเรื่องนี้ที่จะให้มีการหลอมรวมเกาหลีให้เข้ากันได้ ก็จะเป็นบุญบารมีของภูมิภาคนี้ที่จะร่วมทำบุญกันครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะให้เกาหลีเหนือและใต้ได้หลอมรวมเป็นชาติเดียวกัน เสมือนดั่งที่เวียดนามเหนือและใต้ได้ทำสำเร็จมาแล้วนั้นได้

หากว่าภารกิจนี้กระทำได้สำเร็จไซร้ภูมิภาคเอเซียของเราก็คงจะรอดปลอดภัยที่จะร่วมมือกันพัฒนาภูมิภาคของเรานั้นให้เกรียงไกร เราคงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หากปลดเปลื้องความทุกข์จากชนชาติยุโรปให้ด้อยถอยจมลงไปกระนั้นได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #755 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 12:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัสดีครับคุณจู


“ทุก 1 ชั่วโมง”มีคนติดเชื้อมรณะอีโบลา 5 คนในเซียร์ราลีโอน


มูลนิธิเผย! “ทุก 1 ชั่วโมง” มีคนติดเชื้อมรณะอีโบลา 5 คนในเซียร์ราลีโอน
เอเอฟพี - ในทุก 1 ชั่วโมงจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา 5 คนในเซียร์ราลีโอน และความต้องการเตียงพยาบาลก็มีมากเกินกว่ากำลังจัดหาตอบสนอง มูลนิธิ เซฟ เดอะ ชิลเดรน กล่าวเตือนวันพฤหัสบดี (2 ต.ค.)

องค์การที่มีฐานอยู่ที่กรุงลอนดอนแห่งนี้เตือนว่า ถ้าอัตราการติดเชื้อที่ “น่าสะพรึงกลัว” อย่างในตอนนี้ยังคงดำเนินต่อไป ภายในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม ในทุกชั่วโมงจะมีคน 10 คนติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้

“ระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลากำลังเข้าสู่หายนะและเพิ่ม ขึ้นในทุกๆ วัน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในทุก 1 ชั่วโมงจะมีคน 5 คนติดเชื้อในเซียร์ราลีโอน” จัสติน ฟอร์ไซธ์ ประธานบริหารของมูลนิธิ เซฟ เดอะ ชิลเดรน กล่าวในถ้อยแถลง

“เราจำเป็นต้องมีการตอบสนองในระดับนานาชาติที่สอดประสานกัน เพื่อรับประกันว่าจะมีการสร้างศูนย์พยาบาลและมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน ในทันที”

มูลนิธิกลุ่มนี้ได้ออกข้อเรียกร้องดังกล่าว ในขณะที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรุงลอนดอนเพื่อระดมแรงสนับสนุน สำหรับต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาในเซียร์ราลีโอน ประเทศซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของตน

จนถึงตอนนี้อังกฤษได้จัดส่งเตียงพยาบาลใหม่ไปแล้วทั้งสิ้น 143 เตียง และให้คำสัญญาว่าอีกเกือบ 600 เตียงจะตามมาอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม มูลนิธิ เซฟ เดอะ ชิลเดรน กล่าวว่า ประเทศอื่นๆ ก็ต้องร่วมต่อสู้ด้วย

ทางมูลนิธิระบุว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 765 ราย แต่ทั่วทั้งประเทศแห่งนี้มีเตียงเพียง 327 เตียงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีแนวโน้มต่ำกว่าความเป็นจริง ขณะที่ “เด็กจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังตายที่บ้านหรือในถนนเส้นต่างๆโดยไม่มีใครรู้” มูลนิธิ กล่าว

ร็อบ แม็กกิลลีฟเรย์ ผู้อำนวยการประจำประเทศของมูลนิธิแห่งนี้ในเซียร์ราลิโอน กล่าวว่า “เรากำลังเผชิญภาพการแพร่ระบาดที่น่าหวั่นกลัว ซึ่งกำลังลุกลามอย่างกับไฟป่าทั่วเซียร์ราลีโอน ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ 3 สัปดาห์”

“ณ เวลานี้ แม้แต่การให้ตัวเลขที่ถูกต้องของจำนวนเด็กที่กำลังเสียชีวิตจากอีโบลายัง เป็นเรื่องยากมากๆ เพราะว่าระบบเฝ้าติดตามต่างๆ ไม่สามารถไล่ตามการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้ทัน” เขากล่าว
ที่มา: http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000113578

โพสจัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ให้ร่วมมือกัน!
เรทกระทู้
« ตอบ #756 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 14:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สวัสดีค่ะคุณดีสฯ ขอบคุณสำหรับข่าวที่ส่งมาค่ะ น่ากลัวมากเลยน๊ะค๊ะ กลัวว่าภัยในหน้าหนาวของเราที่จะมาถึงนี้จะมีสถิติในรูปแบบนี้จะทำอย่างไร และที่ว่าจะเหลือประชากรเพียง ๓๐ เปอร์เซนต์ในไทยก็ให้ตระหนักรู้ให้จงได้ว่าจะต้องมีระบบป้องกันภัยกันอย่างไร แต่นี่ก็มีระบบป้องกันสำหรับประเทศไทยแล้วที่เราค้นพบตัวยาที่จะรองรับแล้วได้ ซึ่งก็เป็นบุญของประเทศไทยที่ยังมีคนดีคอยปกป้องคุ้มครองภัย ก็ขอให้คนที่คิดไม่ดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย ให้คิดกลับตัวกลับใจก็จะเป็นผลดีต่อตัวเองและต่อชาติบ้านเมืองไทย และก็เป็นกับดักมิให้เชื้อมรณะนี้มาทำร้ายชีวิตตัวเองต่อไปนั้นได้ ให้คิดดี ทำดีต่อชาติบ้านเมืองไทย ประเทศไทยและคนไทยก็จะรอดปลอดภัย q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
มอบความสุขที่แท้จริง!
เรทกระทู้
« ตอบ #757 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 14:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 ทางที่ดีให้กรมคุ้มครองโลกติดต่อให้ออกมาตรการที่ให้มีมาตรฐานในการป้องกันระวังภัย และให้ชุมชนได้หันมาออกกำลังกายที่ก็เคยมีกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชน หมู่บ้านที่จัดให้มีการออกกำลังกายของประชาชนก็ขอให้ทำกันต่อไป และยิ่งจะต้องทำกันมากขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันประชาชนของเราให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีกันต่อไป กิจกรรมที่ว่าก็คือ ส่งเสริมพัฒนารักษาความสะอาดของชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และให้คนหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น ควบคุมอาหารการกินของประชาชน และก็ต้องระดมช่วยกันที่จะรณรงค์โฆษณาให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่รักษาความสะอาดของบ้านเรือน ตลาด ชุมชนทั้งหลายให้มีความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในบ้านเมืองไทย หากเราได้เริ่มต้นเสียแต่วันนี้ก็คงจะรับมือได้ ที่ผ่านมาก็นับว่าดีแล้วในเรื่อง ไข้หวัดนก ในตอนนั้น และเวลานี้นั้นเชื้ออีโบล่านี่ล่ะก็สำคัญเช่นกันน๊ะที่จะต้องเพิ่มระบบป้องกันให้มากขึ้นกว่าเดิมกระนั้นได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ว่าด้วยเวรกรรม!
เรทกระทู้
« ตอบ #758 เมื่อ: 3 ต.ค. 14, 15:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 คุณดีสฯ มันเหมือนเวรกรรมที่ทำไว้กับ เป็ด ไก่ เมื่อสองสามปีก่อนไหม ที่ฆ่าทำลายเขาไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกระนั้นได้ มาวันนี้ก็มาเกิดกับผู้คนที่ก็ไม่พ้นเหมือนเป็ด ไก่ เมื่อปีก่อนนั้นก็คงจะเฉกเช่นกันใช่หรือไม่ q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #759 เมื่อ: 4 ต.ค. 14, 13:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

วันนี้มีข่าวของเกาหลีเหนือครับคุณผู้อ่านครับข่าวลือสะพัด “พยายามยึดอำนาจปธน.คิม จองอึน” หลังเปียงยางถูกปิดตาย


In Pics โสมแดงวันนี้: ข่าวลือสะพัด “พยายามยึดอำนาจปธน.คิม จองอึน” หลังเปียงยางถูกปิดตาย

สื่อสองฝั่งมหาสมุทร เช่น เทเลกราฟ อินเตอร์แนชันแนลบิสซิเนสไทม์ส และซีเอ็นเอ็น รายงานถึงข่าวการหายตัวของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ที่ไม่ปรากฎตัวต่อสาธารณร่วมเดือน และล่าสุดมีการห้ามไม่ให้เดินทางเข้าไปภายในกรุงเปียงยาง ส่งผลให้มีการชี้ว่า อาจมีความพยายามยึดอำนาจขึ้นในดินแดนคอมมิวนิสต์แห่งนี้

หนังสือพิมพ์เทเลกราฟ สื่ออังกฤษ และอินเตอร์แนชันแนลบิสซิเนสไทม์ส รายงานเมื่อวานนี้(3)ว่า สื่อออนไลน์ New Focus International รายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวในเกาหลีเหนือว่า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน เป็นต้นมา มีการประกาศไม่ให้เดินทางเข้าไปยังกรุงเปียงยาง ทั้งๆที่ในอดีตเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้จำกัดการท่องเที่ยวภายในเมืองหลวง ของประเทศ แต่การประกาศล่าสุดยิ่งเป็นเสมือนการปิดตายกรุงเปียงยาง ศูนย์กลางอำนวจทางการเมืองเกาหลีเหนือ

การประกาศห้ามล่าสุดจากเกาหลีเหนือชี้ว่า อาจมีความพยายามยึดอำนาจเกิดขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเกาหลีเหนือกำลังวางแผนบางประการเกี่ยวกับอำนาจ การปกครองประเทศ” ศาสตราจารย์ โทชิมิตซึ ชิเกมูระ( Toshimitsu Shigemura) จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)และเจ้าหน้าที่ด้านความสัมพันธ์เกาหลีเหนือให้ความเห็นกับสื่อ อังกฤษ

“หากกองทัพเกาหลีเหนือหนุนการยึดอำนาจ สถานการณ์จะยิ่งเลวร้าย และผมได้ยินรายงานว่าผู้นำประเทศถูกนำตัวออกนอกกรุงเปียงยางแล้ว” ชิเกมูระกล่าวเพิ่มเติม และเสริมว่า “หรืออาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางคนต้องการหลบหนี และทำให้ต้องปิดตายกรุงเปียงยางเพื่อป้องกันการหลบหนี”

การห้ามเข้าไปยังเมืองหลวงเกาหลีเหนือเกิดขึ้น 2 วันหลังจากที่เปิดสมัยการประชุมรัฐสภาตรายางเกาหลีเหนือซึ่งมีข่าวลือถึงการ ไม่ปรากฏตัวของคิม จองอึน

ทั้งนี้การไม่ปรากฏตัวเข้าร่วมประชุมส่งผลทำให้เกิดข่าวลือปัญหาด้าน สุขภาพของผู้นำเผด็จการคนนี้ และชี้ว่าอาจเกิดเหตุการยึดอำนาจ หรือเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นประกอบกับการหายตัวของคิม จองอึนตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนเป็นต้นมา ส่งผลให้ข่าวลือแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียจีน และน้องสาวของผู้นำสูงสุด คิม โย จอง( Kim Yo Jong ) นั่งบริหารประเทศชั่วคราวในระหว่างการรักษาตัวของคิม จองอึน ทั้งนี้ New Focus Internationalรายงานว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่า การห้ามเข้ากรุงเปียงยางเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือจริง

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ผ่านมาได้ออกแถลงการณ์สยบข่าวลือ การหายตัวของคิม จองอึน โดยอ้างว่า ประธานาธิบดีคิม จองอึน บาดเจ็บที่หัวเข่าทั้ง 2 ข้างจากภารกิจเยี่ยมโรงงานและหน่วยงานกองทัพก่อนหน้าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

และมีอีกกระแสชี้ว่า อาจเกิดการกำจัดบุคคลระดับสำคัญขึ้นอีกระลอกในกรุงเปียงยาง ซึ่งถึงแม้จะรุนแรงน้อยกว่าการบุกจู่โจมเข้าจับกุม และประหารอาเขย จาง ซองแต๊ก และสมุนในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ KCNA สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าโช รอง-แฮ( Choe Ryong-hae) รองประธานความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีเหนือ หรือ National Defence Commission และ จาง จอง-นาม (Jang Jong-nam) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานเดียวกันอีกคนถูกย้านไปทำหน้าที่อื่น

และประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีเหนือต่างจับตาวันที่ 10 ตุลาคม ที่จะถึงนี้เนื่องจากเป็นวันครบรอบการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ ทำให้เป็นที่จับตาว่า คิม จองอึนจะปรากฏตัวร่วมงานใหญ่ครั้งนี้หรือไม่


เครดิต โพสจัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #760 เมื่อ: 5 ต.ค. 14, 22:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

รัสเซียเล็งปัดฝุ่นสถานีเตือนขีปนาวุธไครเมีย


รัสเซีย เล็งเปิดใช้สถานีเรดาร์ยุคสหภาพโซเวียต บนคาบสมุทรไครเมียอีกครั้ง เพื่อใช้เตือนภัยการโจมตีด้วยขีปนาวุธ


เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของรัสเซีย เผยว่า รัสเซียจะปรับปรุงและเปิดใช้งานสถานีเรดาร์ยุคสหภาพโซเวียตบนคาบสมุทรไครเมียอีกครั้ง เพื่อใช้เตือนภัยจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ

ผู้บัญชาการหน่วยป้องกันทางอากาศและอวกาศของรัสเซียนายอเล็กซานเดอร์ โกลอฟโก เปิดเผยกับสำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียว่า สถานีเรดาร์ในเมืองท่าเซวาสโตปอลของไครเมียจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในปี 2559 หลังถูกปรับปรุงให้ทันสมัย และระบบเตือนภัยขีปนาวุธทางอากาศ "ดนิโปร" ของสถานีดังกล่าว ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนภัยของกองทัพรัสเซีย

ก่อนหน้านี้ รัสเซียเคยเช่าสถานีเรดาร์แห่งนี้จากยูเครนเป็นเวลาหลายปี หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

นอกจากนี้ นายโกลอฟโก กล่าวด้วยว่า กองทัพรัสเซียจะเข้าควบคุมศูนย์การสื่อสารทางอวกาศในเมืองเยฟเปโตเรียของไครเมียวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นในยุคทศวรรษที่ 70 ด้วย

ปัจจุบัน รัสเซียกำลังลงทุนในไครเมียด้วยจำนวนเงินมหาศาล หลังจากทำการผนวกรวมดินแดนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากผลประชามติของชาวไครเมียส่วนใหญ่ที่ต้องการกลับไปอยู่กับรัสเซีย แม้ว่าประชามติดังกล่าวจะไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และส่งผลให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐและสหภาพยุโรปหรืออียู

ทั้งนี้ รัสเซียมีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 21.4% ในปีหน้า โดยไครเมียถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในแผนดังกล่าว ขณะที่ฐานทัพเรือทะเลดำของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซวาสโตปอล ก็กำลังถูกพัฒนาให้มีความทันสมัย


โพสจัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #761 เมื่อ: 6 ต.ค. 14, 10:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัสดีครับคุณจู ตอนนี้ต้องเตรียมตัวจะมพายุจากอันดามัน และมีอีลูกจากอ่าวไทยจะวิ่งเข้าหากัน จังหวัดภาคใต้ทั้งด้ามขวานให้ระวังครับ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #762 เมื่อ: 6 ต.ค. 14, 12:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไต้ฝุ่นพันฝนถล่มญี่ปุ่น ยกเลิกเที่ยวบินระนาว เตือนภัยดินถล่ม
โพสต์เมื่อ : 6 ตุลาคม 2557 เวลา 11:42:44ไต้ฝุ่นพันฝนถล่มญี่ปุ่น ยกเลิกเที่ยวบินระนาว เตือนภัยดินถล่ม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก JIJI PRESS / AFP ,YOSHIKAZU TSUNO / AFP

ไต้ฝุ่นพันฝนพัดเข้าถล่มกรุงโตเกียวแล้วเช้านี้ กรุมอุตุฯ เตือนระวังดินถล่มจากฝนที่จะตกหนัก 24 ชั่วโมง ทางการสั่งปิดโรงเรียน และหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 มีรายงานว่า พายุไต้ฝุ่นพันฝน ได้พัดขึ้นฝั่งเข้าถล่มกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะอ่อนกำลังลงจากการเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้ว แต่ยังคงถือว่าอันตรายเนื่องจากมีความเร็วลมสูงถึง 216 กม./ชม. และเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 20 กม./ชม. ส่งผลให้สายการบินในญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วอย่างน้อย 174 เที่ยว ตลอดมีการจนสั่งปิดโรงเรียน โรงงานรถยนต์ขนาดใหญ่ 2 แห่ง และสั่งหยุดงานเป็นกรณีพิเศษแล้ว

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนประชาชนให้ระวังคลื่นลมแรงและฝนตกหนักติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่มีประมาณน้ำฝนถึง 100 มิลลิเมตร อันอาจก่อให้เกิดดินถล่มได้

ขณะเดียวกันทางการญี่ปุ่นจำต้องยุติภารกิจการค้นหาผู้สูญหายราว 12 คน บนภูเขาไฟออนตาเกะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวออกไปประมาณ 200 กม. ที่เกิดระเบิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายจากอิทธิพลของพายุพันฝน


เครดิต กระปุกดอทคอม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #763 เมื่อ: 6 ต.ค. 14, 19:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พายุ "พันฝน" ยังอาละวาดญี่ปุ่น จ.ชิซูโอกะอพยพ 5 หมื่น
วันที่ 6 ต.ค. เอเอฟพีรายงานความคืบหน้าพายุไต้ฝุ่น “พันฝน” พัดกระหน่ำญี่ปุ่นว่า มีผู้เสียชีวิตและสูญหายแล้ว 6 ราย ในจำนวนนี้รวมถึงทหารอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกาประจำเกาะโอกินาวาที่ถูกซัดลงทะเลหายไป 3 นาย โดยเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งญี่ปุ่นพบศพนายแรกแล้วยังคงค้นหาทหารอีกสองนาย รวมถึงนักเล่นกระดานโต้คลื่นวัย 21 ปี ที่ถูกคลื่นซัดหายไปที่จังหวัดฟูจิซาวะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวพายุไต้ฝุ่นพันฝนความเร็วลม 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระหน่ำเกาะคิวชูและโอกินาว่า ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า 600 เที่ยวบิน ไฟฟ้าดับกว่า 9,500 หลังคาเรือน ก่อนเคลื่อนผ่านพ้นเกาะชิโกกุไปยังเกาะฮอนชู รวมถึงกรุงโตเกียว ประชาชนในจังหวัดชิซูโอกะกว่า 50,000 คนถูกสั่งให้อพยพสำนักพยากรณ์อากาศเตือนว่า แม้พายุจะเคลื่อนผ่านไปแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินถล่ม ขณะเดียวกันภารกิจกู้ภัยที่ภูเขาไฟออนตาเกะซึ่งปะทุพ่นขี้เถ้าออกมาตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. ต้องชะงักลงเพราะพายุ ขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว 51 ราย สูญหายอีก 12 ราย

ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1qVTROREF4T1E9PQ==

โพสจัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ข้อคิดเตือนใจ!
เรทกระทู้
« ตอบ #764 เมื่อ: 7 ต.ค. 14, 09:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สวัสดีค่ะคุณดีสฯ จากการรายงานข่าวเรื่องภัยพิบัติที่ส่งมาให้นี่ ก็ให้คิดดูสิว่าขนาดเรามีระบบป้องกันภัยในเรื่องการทำลายธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เราประเทศไทยพอจะรับได้เพราะยังมีแนวป้องกันภัยเช่น ภูเขา ยังหลงเหลืออยู่ที่จะเป็นระบบป้องกันภัย แต่หากว่าเราไม่ได้มีเรื่องรณรงค์เยี่ยงทุกวันนี้ได้ คิดดูสิว่าบ้านเมืองของเราจะวิบัติไปมากกว่าที่เป็นอยู่ไหม นี่เห็นจะไปพัฒนาทวายก็ให้คิดสิว่าจะเอาภูเขาที่ไหนจะมาก่อสร้างนั้นได้ หากว่าจะไปเอาที่พม่ามาแล้วเขาจะยอมไหม

แล้วจะมาทำลายภูเขาเพื่อเอาไปพัฒนาทวาย แล้วคิดสิว่าเมื่อภูเขาถูกทำลาย ทวายจะอยู่ได้ไหมเมื่อเกิดภัยพิบัตินั่นก็ให้คิดแล้วกันว่าจะเอาอย่างไร ให้คิดถึงความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า ถึงแม้ว่าจะทำอะไรที่ให้มันทันสมัย แล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจะเอาอะไรมาแก้ไขปรับปรุงต่อไปได้ ก็คงจะต้องไปทำลายภูเขาลูกใหม่มาซ่อมแซม แล้วก็เกิดภัยพิบัติใหม่ และก็กระทำอย่างต่อเนื่องกันไป จนหมดซึ่งภูเขา แล้วมันจะเอาอะไรจีรังยั่งยืนเล่าคิดให้จงได้ จึงถามว่าพอเพียง เพียงพอ หรือยังกับการกระทำที่จะทำต่อเนื่องนั้นในไทยที่จะเปรียบเสมือน ฆาตกรต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจที่จะพิชิตชัยชนะอันใด มันก็แพ้ภัยธรรมชาติอยู่ดีคิดให้ดีน๊ะเพราะว่าเรียนมาจบสูง ๆ ทั้งนั้นแต่อย่าให้จิตสำนึกต่ำไปกว่านี้เลยน๊ะจะบอกเอาไว้ให้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

หน้า: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 36

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม