หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: มทร.พระนคร เดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่อาเซียน  (อ่าน 64 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 17:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.พระนคร เดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่อาเซียน
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า การที่จะบริหารพัฒนา มทร.พระนคร ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนได้นั้น ผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคคลากรทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจถึงปัญหาร่วมกัน ช่วยกันวางมาตรการในการแก้ไขร่วมกัน ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อที่จะมุ่งสร้างให้ “นักศึกษาเป็นหัวใจของมทร.พระนคร บัณฑิตของมทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ” มทร.พระนคร ได้เตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตให้จบอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาและเทคโนโลยี ให้สมกับที่เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีและด้านอาชีพ ยิ่งเมื่อประชาคมอาเซียนกำลังจะมาถึง จำเป็นต้องเสริมหลักสูตรในทุกคณะและภาควิชา ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้น ทั้งรายวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาที่เจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา ทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาในการทำงานและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วย เพราะทุกภาษาล้วนสำคัญเหมือนเป็นอาวุธติดตัวนักศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ระดับสากล
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร พร้อมแล้วที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อรองรับการเติบโตเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้นหลักสูตรทางด้านวิชาการจะเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ เมื่อนักศึกษาจบไป นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานทันที และทาง มทร.พระนครยังมีการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาไปเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน หรือประเทศต่างๆ ทั่วโลก เรามีการสนับสนุน โดยจัดโครงการ English Camp เพื่อที่จะเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและมีการใช้โปรแกรม Rosetta Stone ให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สามารถเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยังมีทุนส่งนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้แก่ ทุนเพชรราชมงคลทุนสกอ. และทุนอื่นๆ ที่ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่ต้องการขอทุนจะต้องสอบภาษาอังกฤษ เทียบ TU-GET หรือ CU-TEP ระดับ 450 ขึ้นไป มีบุคลิกภาพและการปรับตัวที่ดี นอกจากนี้ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือกิจกรรม ที่ทางแต่ละคณะได้ทำการคัดเลือกมา เมื่อได้ตัวแทนนักศึกษาจะมีการจัดอบรม แล้วจะส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศโดยใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีทุนให้เปล่า ทุน สกอ. และทุนจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศอีกด้วย
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยได้ออกแบบหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษาให้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ ทั้งนี้ มทร.พระนคร ยังเพิ่มหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะรองรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาอาเซียน โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดทำหลักสูตร Business Communication หลักสูตรโลจิสติกส์ (Logistics) และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (Information Technology Computer Engineering) เพราะต่อไป มทร.พระนคร จะรับนักศึกษาอาเซียนเข้ามาศึกษาตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และเตรียมส่งบัณฑิตออกไปทำงานต่างประเทศ และยังได้มีการลงนามกับมหาวิทยาลัยภายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มีกิจกรรมส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนอีกด้วย
นอกจากนี้ มทร.พระนคร ยังมีโครงการนำร่องในการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านทางระบบออน์ไลน์ โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตั้งแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 20 โรงเรียน ใน 4 ภูมิภาค และได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากห้องเรียนที่ใช้แท็บเล็ต เป็นการติดตั้งเนื้อหาในแท็บเล็ต โดยเป็นหลักสูตรแกนกลางเนื้อหาทางด้านการศึกษาทั่วไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายใน คือ ได้รับการตรวจประเมินจาก สกอ. เป็นประจำทุกปีและคุณภาพภายนอกจาก กพร. และ สมส. โดยมีเป้าหมายคุณภาพของ มทร.พระนคร ที่ใช้คำว่า “rmutt moodle” ที่มีความหมายถึง ความรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานการบริหารงาน จัดการงาน
ด้วยระบบคุณภาพ คือการนำคุณภาพมาเชื่อมโยงในเนื้องาน โดยที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มงาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการประกันคุณภาพ เช่น มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบด้วยการใช้อีซี่การ์ด ซึ่งมีสัญญาลักษณ์เป็นสี และมีการกรอกข้อมูลใน เชน ออนไลน์ และประการสุดท้าย คือ แพรคทิส (practice) การปฏิบัติจริง โดยการใช้การประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานจริงทุกหน่วยงาน ทุกระดับ มทร.พระนคร พร้อมแล้วที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศและพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  การศึกษา อาเซียน 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม