หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 33 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 2 ก.ย. 22, 13:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ผู้รายงาน   นายวิทยา  ผุดผ่อง

วัตถุประสงค์ของการรายงาน
   เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983) ใน 4 ด้านดังนี้
    1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
   2. ด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี                
   3. ด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี                                
   4. ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วิธีดำเนินการ
   การรายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์    เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการโดยประเมินตามรูปแบบการประเมินโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 574 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (x ̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (SD)
ผลการดำเนินงาน
   1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการเตรียมการภายในของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
   2. การประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมความเพียงพอ ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
   3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนพระนารายณ์ตามภารกิจของโครงการ ได้แก่ กิจกรรม การดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม กำกับการประเมินผลของโครงการ ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
   4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการและคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน    
  
สรุปภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
        ด้าน C (Context) รายงานผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2564 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.85 และ         ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.82  โดยภาพรวม C (Context) ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.73            
   ด้าน I (Input) รายงานผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานของ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ความคิดเห็นของครูผู้สอน ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.78 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.87 และความคิดเห็น   ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 4.24  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.67  โดยภาพรวม I (Input)  ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.88
   ด้าน P (Process) รายงานผลการประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ความคิดเห็นของครูผู้สอน ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  เท่ากับ 0.96  ความคิดเห็นของนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  เท่ากับ 0.90 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.93 และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  เท่ากับ 0.54 โดยภาพรวม P (Process)    ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก  มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.79  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.95
   ด้าน P (Product) รายงานผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ความคิดเห็นของครูผู้สอนผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.77 ความคิดเห็นของนักเรียนผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.76 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  เท่ากับ 0.93 และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.66  โดยภาพรวม P (Product) ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด          ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย(x ̅) เท่ากับ 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.89
   
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม