Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 19 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 25 ต.ค. 21, 15:33 น

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
                สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว
 
ผู้ศึกษา   นางสาววันวิสาข์  จันทโกสิน
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2564

บทคัดย่อ

   การศึกษา  เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1)  1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามเกณฑ์  80/80 2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี)  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว และ 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี)  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่   เด็กชาย-หญิง อายุ  4-5  ปี  ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปฐมวัย ชั้นปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 23 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน   
             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวจำนวน 8 ชุด 8 หน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง  .36 - .73  และ ค่าอำนาจจำแนก ( B ) ได้ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.36- 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบการใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 8 แผน และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ และการทดสอบค่า t - test (Dependent)
สรุปผลการศึกษา

   1.  ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 94.32/92.39 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ แสดงว่า การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ทำให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้จริง
    2. ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เท่ากับ  0.8722  แสดงว่า ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทำให้เด็กกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 80.60
          3. เด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับดี ( X = 2.63, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ดีทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติตามคำแนะนำ รองลงมา คือ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น และต่ำสุด คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้