Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผงานทางวิชาการ  (อ่าน 28 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 17 ต.ค. 21, 20:14 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง:   รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผู้รายงาน:   ดร.สรรนภา  แน่นหนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
คำสำคัญ:   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารสถานศึกษา, การประเมินโครงการ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model)และ 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนทพาราม ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้แทนจากองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูและบุคลากร และผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนบุคคล   ในชุมชนใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและการเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรมาเป็น       กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
   ผลการประเมินโครงการพบว่าด้านบริบทในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตรที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้ 2) ผู้ร่วมดำเนินโครงการตระหนักในความสำคัญของการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 4) ผู้ร่วมดำเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชนและ 4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย ด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ 2) มีการสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 3) มีระบบการนิเทศกำกับติดตามเพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 4) มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 3) มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานขั้นตอนวิธีการจัดทำโครงการ 4) ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและ 5) สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ
                 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าโดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับ   มากที่สุดและเมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนมีความสุขรักครอบครัวและชุมชน 2) นักเรียนรักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) นักเรียนให้ความเคารพบิดามารดา ครูและญาติผู้ใหญ่ 4) นักเรียนเต็มใจช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยไม่ดูดาย 4) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน  5) นักเรียนไม่เรียกร้องอยากได้ในสิ่งของที่ผู้ปกครองได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ และ 6) นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดี ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 2)นักเรียนชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน 3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า 4) นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น 5) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะในวิชาต่างๆ และ  6) นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามที่ต้องการได้  ด้านผลสำเร็จของโครงการมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) ผู้ปกครอง     มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยแห่งความพอเพียงให้นักเรียน 2) ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 3) ท่านต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน 4) สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ 5) นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ 6) นักเรียนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข           

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:  รายงานการประเมินโครงการบริหารสถานศึกษา 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้