Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 37 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 16 ต.ค. 21, 21:23 น

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ชื่อผู้วิจัย    นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม
ปีการศึกษา    2562
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมี วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ2) สร้างและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหนองแวงคูป่าชาติ4) ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 106 คน ได้แก่ ครู จ านวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน และ นักเรียน จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบประเมินความเหมาะสม ของรูปแบบ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน “เป็น คนดี มีความรู้อยู่อย่างพอเพียง”และให้เป็นไปตามอัตลักษณ์โรงเรียน “การอยู่อย่างพอเพียง”มุ่ง เป้าหมายสู่การเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สถานศึกษาพอเพียง” และพบว่า ครูมีความต้องการที่จะ พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงให้แก่นักเรียน ข โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่สถานศึกษาได้จัดท าในแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีพ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ รักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส สามารถเรียนรู้และด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่ หลากหลาย มีชื่อว่า "PAPUKI Model" ได้แก่ P : Planning=วางแผน A : Action=ปฏิบัติP : Proceed = ด าเนินการ U : Universal = สากล K : Knowledge = ความรู้และ E : Evaluation = ประเมินผล ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 6 ด้าน น าไปด าเนินการตามขั้นตอนโดยการ จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับ ประถมศึกษาได้และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ 3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหนองแวงคูป่าชาติได้มีการน ารูปแบบไปใช้ในการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ให้แก่ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการด าเนินการก่อนการพัฒนามีผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x-bar= 3.41) หลังการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ แล้ว ผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x-bar= 4.32) 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติปรากฏว่า ครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.53)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้