หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาส  (อ่าน 24 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 10 ก.ย. 21, 19:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง    :  การพัฒนาสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
   จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัย     :  สุภาพร  ศรีศิลา, โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   
               ปีการศึกษา  2562.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  3) ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 4) ประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีขั้นตอนในการวิจัย  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จำนวน  60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความต้องการเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของนวัตกรรมการเรียนรู้  และนักเรียนจำนวน 43 คน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  การหาค่า IOC และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร  /


ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนต้องการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  สารที่จำเป็นต้องใช้ทำความสะอาดบ้านของเรา  การใช้จุลินทรีย์ในการหมักอาหาร  การย้อมหมี่มัดไหมผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ การประดิษฐ์เครื่องฉีดน้ำอเนกประสงค์(เครื่องพ่นยาในนาข้าว) และการอนุรักษ์ดินเพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์และเสนอแนะให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติงานและเนื้อหาความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 12 แผน 24 ชั่วโมง กำหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ซี่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอในระดับมากที่สุดและมีองค์ประกอบสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่กำหนดทุกด้านและมีประสิทธิภาพ  81.52/81.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด



noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม