Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์  (อ่าน 12 ครั้ง)
Guest
ชลารักษ์ สายอุทัศน์
 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 15 เม.ย. 21, 11:23 น

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา                     และระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนการพัฒนา 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์และ 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยประชากรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 4 กลุ่มได้แก่ 1) ครู โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จำนวน 7 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู จำนวน 7 คน 3) ผู้ปกครอง จำนวน 60 คนและ 4) นักเรียน จำนวน                 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสรุปผลการศึกษาเอกสาร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ชุด แบบบันทึกข้อมูลการประชาพิจารณ์ แบบบันทึกข้อมูล การสนทนากลุ่ม แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ แบบบันทึกคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียน                  สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โรงเรียนมีทรัพยากร ครูและบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม แต่จุดเด่นคือ ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ด้านกระบวนการ (Process) บริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่มีระบบที่ชัดเจน อาทิ หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ด้านผลผลิต (Output) คุณภาพการจัดการศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน รวมถึงระบบการบริหารจัดการ อาคารสถานที่และการจัดการเรียนรู้                 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) การบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ไม่สามารถพัฒนาครูได้เนื่องจากครูมีทัศนคติเชิงลบในการพัฒนาด้านวิชาการ ครูส่วนใหญ่ไม่ต้องการไปอบรม เพื่อพัฒนาทักษะหรือความรู้เพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก่อนการพัฒนา พบว่า ระดับการปฏิบัติ ก่อนการพัฒนา   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
              ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ได้สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินความเป็นไปได้ ดำเนินการโดยการประชาพิจารณ์ การสนทนากลุ่มและประเมินความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ จึงได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน CIN – CR Model ที่ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 8 กลยุทธ์รอง 14 กิจกรรม 
    ผลการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผลการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการกำหนดกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการนำรูปแบบสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการควบคุมและประเมินผลรูปแบบโดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ผลศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียน จากการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นทุกชั้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น โดยเรียงตามชั้นที่มีการพัฒนาสูงคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามลำดับ ส่วนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จากการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีร้อยละของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นทุกประเด็น
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้